30/10/2020 12:12
Home SPORT Toparyny güýçlendirýär

Toparyny güýçlendirýär

Russiýanyň Premýer liga çempionatynda çykyş edýän “Spartak” futbol topary özüniň resmi saýtynda, “Çelsi” futbol toparynyň ýarymgoragçysy Wiktor Mozesi kärende esasynda alandygyny habar berýär. 29 ýaşly nigeriýaly ýarymgoragçynyň kärende möhleti, 2020/2021 möwsümiň ahyryna çenli dowam eder, şeýle-de bolsa “Spartak” futbol topary bu oýunçyny transfer hem edip biler.

“Mozes ýakyn wagtlarda toparyň düzümine goşular we toparymyzda özüni gowy tarapyndan görkezmegini arzuw edýäris” diýip, futbol topary belläp geçýär.

Mozes özüniň futbol karýerasyny 2007-nji ýylda “Kristal Pelas” toparynda başlaýar, soňra bolsa 2010-njy ýylda “Wigan Atletik” toparyna transfer edilýär. 2012-nji ýyldan bäri Mozes “Çelsi” toparynyň oýunçysy hasaplanylýar, emma kärende esasynda dürli toparlarda çykyş edýär, olardan: “Liwerpul” topary (2013-2014), “Stok Siti” (2014-2015), “West Hem Ýunaýted” (2015-2016), “Fenerbahçe” (2019), “Inter” (2020). Nigeriýa milli futbol ýygyndysynda Mozes 38 oýuna çykyp, 12 gezek tapawutlanmagy başardy.

Russiýanyň Premýer-liga çempionatynda “Spartak” futbol topary 21 utuk bilen ikinji orny eýeleýär.

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar...

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar...

Söýgüniň güýji we ölmeýän söýgi

Meniň pikirimçe söýgi -bu adamy synagdan geçirýän iň bir ajaýyp duýgularyň biridir. Ol öwgi aýdymlary aýdylýan we asyrlar boýy her dürli rowaýatlardyr, hekaýalary özünde...

Daşyndan açylmaýan gapy

(hekaýa) “Gyzly öýe kyrk at baglanar”  “Paýhas çeşmesi” Ir döwürlerde bir ýurduň patyşasynyň ýekeje gyz perzendi bolupdyr. Patyşa gyzy üçin bir owadan köşk gurdurypdyr. Ýöne, ol köşküň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Matwiýenko Türkmenistanyň iki palataly ulgamyna ýokary baha berdi

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.Matwiýenkonyň we Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda türkmen-russiýa parlamentara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhüm...

Türkmenistanyň Hökümetiniň resmi saýty açylar

Türkmenistan halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygyny has-da ösdürer. Habar beriş serişdeleri ugrunda hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda anyk teklipler taýýarlandy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň...

Sazly arheologiýa : Müňýyllykdan Ýaňlanan Mukam

Saz sungatynyň taryhyndan   Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: -Türkmen halky Merkezi Aziýada we Orta Gündogarda, şol sanda tutuş dünýäde    döredilen umumyadamzat gymmatlyklaryna uly goşant goşan milletdir. Gadymy  Gündogaryň ...

London bilen Tokionyň rekord söwda ylalaşygy

Beýik Britaniýa bilen Ýaponiýa erkin söwda şertnamasyna gol çekdi. Tokionyň kabul ediş öýünde geçirilen dabarada bu resminama Beýik Britaniýanyň daşary söwda ministri bilen Ýaponiýanyň...