27/10/2020 13:59
Home SPORT Taryhda has tapawutlanan oýunçy kim?

Taryhda has tapawutlanan oýunçy kim?

Russiýanyň “RIA Novosti” habarlar gullugy “Ace Football” metbugatyna salgylanyp, beren beýanatynda, Angliýanyň futbol milli ýygyndysynyň we “Liwerpul” toparynyň öňki ýarym goragçysy Stiwen Jerrard, futbol taryhynyň has tapawutly oýunçysy diýip, hasaplanyldy. “Ace Football” metbugaty, Ýewropanyň futbol muşdaklarynyň ählisinden ses berlişik geçirdi. Birinji tapgyrynda has tapawutlanan oýunçy adyna 20 sany oýunçyny saýladylar, şondan soňra ýene-de täze ses berlişik geçirdiler. Munuň netijesinde, Stiwen Jerard üçin ses  berýänleriň 23,5% göterime deň boldy. “Mançester Ýunaýted” toparynyň fransuz ýarymgoragçysy Pol Pogba 22% göterimi bilen ikinji orny eýeledi. Braziliýa futbol milli ýygyndysynyň ozalky futbolçysy hem-de dünýäniň iň gowy futbolçylaryň biri bolan Pele bu ses berişlikde 20% göterim ses alyp, üçünji orny eýeledi.

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

IŇ TÄZE HABARLAR

Hamilton Şumaheriň rekordyny täzeledi

Dünýä belli ussat “Formula 1” ýaryşynyň sürüjisi Lewis Hamilton “Algarve” halkara aýlawynda Portugaliýa “Gran Prisinde” 92-nji ýeňşini gazanyp, rekord täzelemegi başardy. Hamiltondan öň Maýkl...

Söýgüniň gadryny biliň!

(bolan waka) Söýülýärkäň gadryny bil gujakla, Ölesiň geler görseň özge gujakda... Bu waka iki ýyl mundan ozal bolupdy. Şol gün Ýunusyň durmuşynda düýbinden başgaça bir günleriň biri...

Hakyky söýgi

Döwlet agasy Şatlyk bilen tokaýa aýlanmana gidipdiler. Döwlet tebigaty synlamak üçin uzaklara seredýärdi. Döwlet (D): “Içimde alada bar emma nämedigine düşünemok.” Şatlyk (Ş): “Näme hakda pikir...

Atyzda aýdylan söz

(hekaýa) Ýüzüňi sypap geçýän salkyn şemal, baglaryň şahalaryndan pessaýlyk bilen gaýyp gaçýan ýapraklar tebigatda güýz paslynyň dowam edýändigini alamatlandyrýardy. Güýzüň sergin säherinde pagtaçylyk toparynyň ýygymçy...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

 Sahypalara sygmadyk söýgi

                         (hakyky durmuşdan alnan)  ...Agzybir  maşgaladaky bu günki gykylyk hemmeleri geň galdyrdy. Bu wakalaryň sebäpkäri hökmünde anyk biri görkezilip bilinmezdi, emma Bahar daýza hiç çekinmän...

Çaga terbiýesinde mylakatly bolmaly we aşakdakylary berjaý etmeli…

  Barmagymy görkezip käýemegiň ýerine barmagym bilen surat çekmegi öwrederdim; Çagalarym meni gujaklamak islänlerinde “Işim bar, git!” diýmegiň ýerine “Seniň bilen az wagt geçirýänim...

Ýeňişleriň has ulusynyň öňdedigine ynanýaryn

Paýtagtymyzyň gözel seýilgähleriniň birinden  güýz paslynyň saralan ýapraklarynyň sadaja öwüsýän şemala özboluşly bir ses edip, kalbyňy heýjana getirýän sazlaşykly simfoniýasyna maýyl bolup, dünýäni undup...

“Garagum ýalkymy : Wideo we Foto Habar

Gözel Diýarymyzyň Garagum sährasyndaky köp ýyllardanbäri ody sönmeýän Derweze gaz krateridir. Ol “Garagum ýalkymy” diýlip atlandyryldy. Biz bu barada öň saýtymyza Foto Habar ýerleşdiripdik....