27/11/2020 10:17
Home SPORT Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak türgenlere sanjym ediler

Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak türgenlere sanjym ediler

Olimpiýa oýunlary aslynda 2020-nji ýylyň tomus aýlarynda geçirmelidi, ýöne pandemiýa sebäpli 2021-nji ýylyň tomus aýlaryna süýşürildi. Ýaponiýa iş saparyny amala aşyran Halkara Olimpiýa Komitetiniň başlygy Tomas Bah, bu olimpiýa oýunlary hakda şeýle diýýär. Gurama – ähli oýunlarda çykyş etjek türgenlere, duşuşyklarda eminlik etjek tejribeli eminlere, oýunlardan öň pandemiýa garşy sanjym ediljekdigini we bu sanjymyň ähli çykdaýjylaryny öz üstüne aljakdygy barada belledi.

Olimpiýa guramanyň başlygy Tomas Bah: “ Ýapon halkyny goramak we Ýaponiýanyň halkyna hormat goýmak duýgusy sebäpli Halkara olimpiýa komiteti, oýunlara gatnaşyjylaryň we myhmanlaryň köpüsiniň bu ýere sanjym edilmegini üpjün etmek üçin ähli tagallalary ederis. Indiki ýylda Olimpiýa stadionlarynda howpsuz gurşawda sportdan lezzet alyp biljek tomaşaçylary görmek isleýäris” diýip belleýär.

Tokio Olimpiýa oýunlarynda “Covid-19” wirusynyň ýaýramak howpynyň öňüni almak maksady bilen türgenleri şowhunly  goldamak gadagan edilip bilner. Ýaponiýanyň hökümeti Olimpiýa sport guramasy bilen geçen hepdede taýýarlyk işlerini geçirdiler, oňa gatnaşan 2.000 sany tomaşaçylara agyz-burun örtügini dakmak talaby we türgenleri şowhunly goldamagy gadagan etmek ýaly düzgünler ulanyldy.

Okap bilersiňiz  “Mançester Ýunaýtediň” iň gowy oýunçysy saýlandy

Şeýle hem bu oýunlara gatnaşýan ähli türgenlere, eminlere, resmi adamlara we tomaşaçylara pandemiýa garşy synag geçirerler we agyz-burun örtügini dakmak talabyny berjaý etdirerler. Belli wagt aralygynda olar ellerini ýuwmak ýaly tämizlik işlerini geçirmeli bolarlar. Tomas Bah Tokioda amala aşyran iş saparynda, iki aý ozal saglyk ýagdaýy sebäpli işini tabşyran Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sinzo Abe, 2013-nji ýylda Tokioda Olimpiýa oýunlaryny geçirmek hukugyny almaga kömek edenligi üçin Olimpiýa ordenini gowşurdy.

Okap bilersiňiz  Ýüsüp we Züleýha ýa-da Jeňnama

Saglyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertlerinde Saglyk ulgamyna degişli habarlar dünýäniň ähli ýerlerinde iň köp okalýan habarlaryň biridir!

 

Okap bilersiňiz  Türkmen bedewi barada täze film surata düşürilýär

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi. Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Söýgi satylmaýar”

Bu durmuşda her bir adam bagtly bolmak isleýär. Şonuň bilen birlikde her bir ata-ene bu ýalançy dünýäni terk etmezden öñ, çagalarynyñ öñündäki jogapkärçiliklerini ýerine...

Hususy telekeçileriň dykgatyna: Pensiýa gatançlary

«Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar – hususy telekeçiler, hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunça işi...

Çempionlar ligasynyň nobatdaky duşuşyklary

Futbol sportunda çempionatlaryň dowamynda oýunçylar wagtal-wagtal öz futbol milli ýygyndylarynda oýun geçirmeli bolýarlar. Şu nukdaýnazardan futbol äleminde futbol çempionatlaryň öňdebaryjysy hasaplanylýan Çempionlar ligasy gaýdyp...

Şu hepdäniň howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. “Türkmenistan” gazetinde çap...