17/01/2021 4:34
Home SPORT Meşhurlaryň tutluşygy: Taýson-Roý Jones

Meşhurlaryň tutluşygy: Taýson-Roý Jones

Boks sportunda atlary rowaýata öwrülen iki sany beýik, dünýä belli boks türgenleri Maýk Taýson bilen Roý Jones, ring meýdançasyna gaýdyp gelýärler. Muşdaklaryň arasynda bularyň ýaşlary hakda özara pikir alyşýarlar. Emma professional boksda 59 ýaşa çenli islendik türgen gatnaşyp bilýär.

Bu duşuşyk 28-nji noýabrdan 29-njy noýabra geçilýän gijede, ýagny Aşgabat sagady boýunça 07:30-da bolup geçer. Bu tutluşygyny Russiýanyň “Ren-Tw” teleýaýlymyndan tomaşa etmek bolar.

Tutluşygyň geçiriljek ýeri ABŞ-nyň Los-Anjeles ştatynyň “Steýpl-merkezi” arenasynda geçiriler. Golaýda türgenleriň arasynda agram çekiliş dabarasy geçirildi. 54 ýaşly Maýk Taýsonyň agramy 99,8 kg, 51 ýaşly Roý Jonesiň agramy bolsa 95,2 kg barabar boldy. Roý Jonesiň boýy 1.80 sm, Taýsonyň bolsa 1.78 sm.

Duşuşyk resmi statistika girmeýär, ýöne resmi karara gelinse, onda ýeňijini üç sany öňki boksçy saýlar: Kristi Martin (49-7), Winni Patientsa (50-10) we Çed Dawson (36-5). Türgenler ýörite “WBC” kemeri üçin göreşerler. Tutluşyk 8 döwden we her döw 2 minutdan ybarat bolar.

Olaryň soňky geçiren duşuşygy

Roý Jones eýýäm 1 ýyl we 10 aýdan bäri duşuşyk geçirmedi, ýöne soňky duşuşygynda 10  döwüň 10-ny üstünlikli çykyş etdi.

Okap bilersiňiz  Ispaniýada futbol çempionaty täzeden başlar

Maýk Taýson bolsa ring meýdançasyna terk edenine 15,5 ýyl bolupdyr. Soňky ýeňşini gazananyna bolsa 17 ýyl 9 aý we 5 gün bolupdyr.

Tutluşygyň pul baýragy

Bu tutluşyk üçin Maýk Taýson 10 million dollar, Roý Jones bolsa 3 million dollar gazanarlar. Iki türgeniň bellemegine görä, bu tutluşykdan gazanylan pul baýraklaryň köpüsi haýyr-sahawata gönükdiriler.

Okap bilersiňiz  Türkmen halı ürünleri "Carpet & Art Oasis" Fuarında

Häzirki wagta çenli boks sportunda gazanan netijeleri

Maýk Taýson: 50 ýeňiş  (44 nokaut), 6 gezek ýeňlişe sezewar boldy. Boks sportunyň “WBC” görnüşi boýunça agyr agram derejesi boýunça dünýä çempiony (1986 – 1990, 1996), “WBA” görnüşi boýunça (1987 – 1990, 1996), “IBF” görnüşi boýunça (1987 – 1990) çempiony.

Roý Jones: 66 ýeňiş (47 nokaut), 9 gezek ýeňlişe sezewar boldy. “IBF” görnüşi boýunça (1993 – 1994), “WBC” görnüşi boýunça (1997 – 2004), “WBA” görnüşi boýunça (1998 – 2002) çempion boldy.

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

 

Okap bilersiňiz  Aşkabat’ta Moda Gösterisi

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen türgeniniň mynasyp “altyn” medaly

Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýyla paýtagtymyz Aşgabatda agyr atletika boýunça Dünýä çempionaty geçirilipdi. Bu çempionat köp sanly rekordlar hem-de gazanylan uly sport üstünlikleri bilen...

Meşhur futbolçy karýerasyny tamamlap, tälimçi boldy

Angliýanyň milli ýygyndysynyň hem-de “Mançester Ýunaýted” toparynyň meşhur ozalky hüjümçisi, milli ýygyndylarynyň taryhyndaky iň köp gol geçiren futbolçylardan Ueýn Runi futbol karýerasyny tamamlady. Ol...

Dünýäniň iň köp ilatly ýurdunda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär.
Okap bilersiňiz  Tebigy betbagtçylyk zerarly Özbegistanyň halkyna çuňňur duýgudaşlyk
Bu köpçülikleýin sanjym etmek işine...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň hökümet agzalary, Türkmenistanyň daşary...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawy belli boldy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara derejesindäki ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. Şol sanaw 2021-nji ýyl üçin hem...

Halkara bäsleşik:  Gyýanlydaky polimer zawodynda önümhana

«Türkmengaz» döwlet konserni halkara bäsleşigini yglan etdi. Bu bäsleşige laýyklykda Gyýanlydaky polimer zawodynda plastikden täze önümçilik önümhanasynyň gurluşygy we taslamalaşdyrylmagy babatda gyzyklanýan taraplary çagyrýar....

“Samsung Galaxy S21” tanyşdyryldy

Günorta Koreýada ýerleşýän tehnologiýa ägirdi bolan “Samsung” kompaniýasy ulanyjylaryň köpden bäri sabyrsyzlyk bilen garaşýan täze “Samsung Galaxy S21” modelini tanyşdyrdy. Bu barada “turkmenistanhabar.com” internet...

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bellener

Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde gündogaryň beýik akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly baýram etmäge taýýarlyk görmek boýunça geçirilýän işler barada...