30/10/2020 13:02
Home SPORT “Mançester Siti” 1 milliard ýewro sarp etdi

“Mançester Siti” 1 milliard ýewro sarp etdi

Halkara sport gözleg merkezi  möwsüm boýunça iň köp çykdajy çykaran Ýewropa ligasynyň toparlarynyň sanawyny düzdi. Sanawyň başyny şu ýylda iň köp çykdajy eden topar hökmünde “Mançester Siti” topary görkezildi. Topar 1 milliard ýewro sarp etdi. “Mançester Siti” toparyndan soňra “PSŽ” we “Mançester Ýunaýted” toparlary sanawda orun aldy. Halkara sport gözleg merkeziniň düzen sanawy aşakdaky ýaly dowam edýär.

 1. “Mançester Siti” (Angliýa) – 1,036 milliard ýewro.
 2. “PSŽ” (Fransiýa) – 888 million.
 3. “Mançester Ýunaýted” (Angliýa) – 844 million.
 4. “Barselona” (Ispaniýa) – 826 million.
 5. “Çelsi” (Angliýa) – 763 million.
 6. “Real Madrid” (Ispaniýa) – 708 million.
 7. “Liwerpul” (Angliýa) – 666 million.
 8. “Ýuwentus” (Italiýa) – 594 million.
 9. “Arsenal” (Angliýa) – 590 million.
 10. “Ewerton” (Angliýa) – 504 million.
 11. “Atletiko Madrid” (Ispaniýa) – 483 million.
 12. “Tottenham” (Angliýa) – 479 million.
 13. “Napoli” (Italiýa) – 467 million.
 14. “Inter” (Italiýa) – 439 million.
 15. “Bawariýa” (Germaniýa) – 408 million.

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

IŇ TÄZE HABARLAR

Iň owadan zenan Julia Robertsiň filmleri

Owadan ýylgyryşy bilen meşhurlyga eýe bolan Golliwudyň iň owadan zenanlaryndan biri Julia Roberts karýerasynyň dowamynda köp sanly filmde surata düşdii. 90-njy ýyllary Riçard Giriň...

Ertirlik üçin ýeralmaly peýnirli tagam

Mähriban okyjylar, men bu gezek size ertirlik üçin taýýarlanyşy aňsat we öýüňizde bar bolan zatlar bilen datly tagamyň taýýarlanylyşyny öwretmekçi.
Okap bilersiňiz  Şewçenko şertnamasynyň möhletini uzaltdy
Munuň üçin gerekli önümler: 4...

Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar...

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“WhatsApp”-daky aýratynlyk “Zoom”-da bolar

Pandemiýa döwründe ulanyjylaryň sanyny 10 milliondan 300 milliona çenli köpelden “Zoom” platformasyn täze howpsuzlyk çäresini getirýär. Mälim bolşy ýaly, epidemiýa bütin dünýädäki adamlaryň iş endiklerini...

Habib mundan beýläk tutluşyk geçirmez

Köp sanly sport muşdaklarynyň söýgüsini gazanan Russiýanyň dagystanly çempiony Habib Nurmagomedow sportuň başa baş göreş ugrundaky karýerasyny tamamlajakdygyny mälim etdi. Ol muny özüniň iň...

Bir gülüň yşgynda

(Hekaýa)   Güller... Güller... Bu gün baharyň ýyly demi düşen topragyň goýnunda olar näçe diýseň bar. Sarysy gerekmi, gyzyly — isläniň tapdyrar. Ýöne etjek bolýan...

Jogapsyz söýgi

Söýgi gör nähili owadan soz.Söýdi sözi gysgajyk söz bolsada içinde birnäçe duýgy bar.Ol duýgular kimlere bagt kimlere hasrat getirýär.Gülälegiň jogapsyz galan söýgüsi ony söýgi...