No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 4:35
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Habib soňky tutluşygyny kim bilen geçirer?

Habib soňky tutluşygyny kim bilen geçirer?

Habib Nurmagomedow karýerasyndaky soňky tutluşygyny kanadaly Jorj Sen-Pýer bilen geçirmegi mümkin. Bu barada UFC-niň dolandyryjysy Deýna Uaýt «Twitterdäki» şahsy hasabynda ýazdy.

«Konor jogap tutluşygynyň geçirilmegini isleýär. Hatda ol muny Habib bilen soňky tutluşygyň geçirilen gününden bäri isläp gelýär. Ýöne bu tutluşygyň bolup bilmek ähtimallygy örän pes. Ýöne Nurmagomedow soňky tutluşygyny Sen-Pýer bilen geçirip biler. Habib ähli tutluşyklarda meni haýran galdyrdy. Şonuň üçin hem men ähli zady onuň öz islegine goýýaryn. Ol näme diýse, ýok diýmerin».

Habib Nurmagomedowyň şu ýylyň oktýabr aýynda BAE-de amerikaly Jastin Getži bilen tutluşmagy mümkin. Sen-Pýer bolsa 2019-njy ýylda karýerasyny tamamlapdy. Ýöne Habib tutluşyga çagyrýan bolsa, onuň ýaryşa gaýdyp gelmegi mümkin. Sen-Pýeriň häzir 39 ýaşyndadygyny hem ýatladýarys.    

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Bi­ze oka­ma­ga ge­liň!

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty­nyň yk­dy­sat­çy hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ýan okuw mer­ke­zi aşak­da­ky ugur­lar bo­ýun­ça gys­ga möh­let­li (we hü­när taý­ýar­ly­gy) okuw­la­ra ka­bul ed­ýän­di­gi­ni yglan edýär. 1)...

Awtoulag pudagynda german-hytaý hyzmatdaşlygy

Germaniýanyň «Mercedes-Benz» awtoulag öndüriji kompaniýasy bilen Hytaýyň «Contemporary Amperex Technology Co. Limited» (CATL) akkumulýator öndürýän şereketi geljegiň akkumulýatorlaryny işläp düzmek babatda hyzmatdaşlygyny giňeltmegi maksat...

Dünýäde ilkinji suwasty muzeý

Gresiýada dünýäde ilkinji suwasty muzeý döredildi. Bu muzeý bir mahal suwa gark bolan gäminiň töwereginde emele geldi. Häzir bu muzeýe syýahat etmek isleýänleriň sany...

Italiýa futbolynyň iň ökdeleri

Mälim bolşy ýaly, geçen hepde Italiýanyň “Seria A” milli futbol çempionaty tamamlandy. Bu çempionat iň köp pökgi geçirilen çempionat hökmünde tapawutlandy. Ýurduň çempionatynyň tamamlanmagy bilen...