27/11/2020 21:52
Home SPORT Habib Nurmagomedowyň çempionlyk ýeňşi

Habib Nurmagomedowyň çempionlyk ýeňşi

Ýeňil agramda UFC ýaryşynyň çempiony hasaplanýan Russiýanyň dagystanly türgeni Habib Nurmagomedow amerikaly garşydaşy Jastin Getžini ýeňdi. Şeýlelikde Habib UFC çempionlyk derejesini gorap, ol sport durmuşyny hem tamamlanýandygyny mälim etdi.

UFC 254 ýaryşy esasynda geçirilen bu tutluşyk Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherindäki “Söweş adasynda” geçirildi. Eminler tutluşygyň ikinji raundynda oýny sakladylar. Habibiň garşydaşyny bogujy emeli bilen ýeňmegi başardy.

Russiýaly türgen çempionlyk derejesini üçünji gezek gorady. Şeýlelikde, 32 ýaşly Habib Nurmogamedow geçiren 29 tutluşygyny hem ýeňiş bilen tamamlap, ýeňil agramdaky sportuň başa baş göreş ugrundaky karýerasyny tamamlady.

Habibiň garşydaşy amerikaly türgen Getži bolsa üçünji gezek ýeňlişe sezewar bolup, gazanan 22 ýeňşi bilen galdy.

Habib tutluşyk tamamlanandan soňra beren beýanatynda şeýle diýdi:

– Allatagala maňa hemme zady berdi. Bu oglanlar meniň bilen. Bu gün meniň soňky tutluşygyny geçirdim. UFC ýolbaşçylaryndan haýyş etjek ýekeje zadym, indiki hepde meni sanawda birinji ýerde goýmak.

Habibiň ikinji tälimçisi Hawýer Mendesiň “Instragram” jemgyýetçilik torundan beren beýanatyna görä, Habibiň golaý wagtda ýaş türgenleri taýýarlaýan tälimçi hökmünde gaýdyp gelip biljekdigini belledi.

Okap bilersiňiz  Şaşka bäleşiginiň ýeňijileri kesgitlenildi
Okap bilersiňiz  Boksçy Floýd Maýweýzer indiki tutluşygyny mälim etdi

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Turkmenistan- Home of Neutrality and Role of ECO CCI in Sustainable Development

In my congratulatory message to Turkmenistan President H.E. Gurbanguly Berdimuhamedov and people of Turkmenistan, It is gratifying that December 12 has been adopted by...

Halil Avcı : Daimi Tarafsızlık – dünyada barış ve kardeşliğin güvencesi

Kardeş ve dost ülke konumundaki Türkmenistan için 2020 yılı ayrı bir öneme sahiptir. 12 Aralık 1995'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 185 ülkenin oy birliği...

Tarafsızlık sayfamız faaliyete başlıyor

Türkmenistan Birlemiş Milletler özel kararıyla kazanılan Daimi Tarafsızlık statüsünün 25.yıldönümünü kutlamaktadır. "Türkmenistan-Tarafsızlık Ülkesi" yılında Türkmenistan’da bu önemli bayram dolayısıyla ülke ve dünya çapında birçok...

Bitaraplyk sahypamyz öz işine başlaýar

Şu günler Türkmenistan döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite Kararnamasy bilen ykrar edilen hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny belleýär. “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda Diýarymyzyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Horasan Ýurdunyň Geçmişinden

At deminden doldy zemin hem asman, Horasanyň gerdi-häki bilinmez Magtymguly  Gadymy geçmişiň gyzykly bolşy ýaly, onuň tejribesi hem örän möhümdir. Özümizden ozalky geçen eždatlarymyzyň welilik bilen kesgitleýşi...

Amyderýa Hazynasynyň Syry

Gözlegler  we  açyşlar Gadymy  Gündogaryň  taryhynda  aýratyn  orna  mynasyp  bolan  zergärçilik  sungatynyň  nepisligi, sünnäligi  bilen  tapawutlanan  nusgalary  adamzat  geçmişiniň  bütin  dowamynda  özüniň  kämillik  ýoluny  geçipdir....

Ankara şäherinde uly led ekranda Türkmenistan barada wideorolik

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň hemmetaraplaýyn ösüşini beýan edýän wideorolikler Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň edara...

“Samsung”-dan täze funksiýa garaşylýar

Häzirki wagtda akylly telefonlaryň ulanyjylary, özleriniň telefonlarynda barmak yzy skaneri ýa-da paroly bolmazdan ýüzüni çalt açyp bolýan funksiýa öwrenişdi. Indi bolsa dünýä belli “Samsung”...