No menu items!
8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:47
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Altyn medalyny satdy

Altyn medalyny satdy

Fransiýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyñ futbolçysy, 2018-nji ýylda geçirilen dünýä çempionatynda gazanan altyn medalyny auksionda satdy diýip, “Le Soir” habar berýär.

Öz baýragy bilen hoşlaşan oýunçynyñ ady berilmedi. Oýunçy bu medaldan 66 müñ ýewro gazandy. Şol auksionda 1994-nji we 2002-nji ýyllardaky geçirilen dünýä çempionatlaryñ altyn medallary satyldy. Şol ýyllaryñ ikisinde-de Braziliýanyň milli ýygyndysy çempion bolmagy başardy. Satylan baýraklar 44 we 46 müñ ýewro satyldy.

Şeýle hem bu auksionda ýanwar aýynda aradan çykan dünýä belli basketbol türgeni Kobi Braýandyñ şahsy eşikleri satuwa çykaryldy. Onuñ eşikleri 185 müñ ýewro barabar boldy.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Çagalar sungat mekdebi okuwçylara garaşýar

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 5-nji çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyň dürli ugurlary we görnüşleri boýunça şu aşakdaky bölümlere...

Dünýäniň ajaýyp täsinlikleri

Dünýä näçe syýahat  edilse-de, adamzady haýrana goýýan tebigy täsinlikleriň soňuna çykyp bolmajak ýaly görünýär. Çünki ynsan gözledigiçe täze zatlaryň üstünden barýar. Aklyňa gelmejek, hyýaly...

Maýyň ahyrynda Ukrainada gar ýagdy

Şu ýylyň 26-njy maýynda Ukrainanyň Karpati daglarynda gar ýagdy ― diýip, ýerli metbugat habar berýär. Ukrainanyň Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet hyzmatlary guramasynyň habaryna görä,...