TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Sport — ruhubelentligiň gözbaşy

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­my­zy dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­mek, hal­ka­ra ab­ra­ýy­ny yzy­gi­der­li ýo­kar­lan­dyr­mak, ila­ty­my­zyň ýo­ka­ry ýa­şa­ýyş-dur­muş de­re­je­si­ni üp­jün et­mek ba­ba­tyn­da ägirt uly iş­ler üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Şo­nuň bi­len bir­lik­de Wa­ta­ny­myz­da spor­tuň ösen mil­li ul­ga­my­ny dö­ret­mek­de, be­den we ru­hy taý­dan sag­dyn ne­sil­le­ri ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek­de, olim­pi­ýa he­re­ke­ti­ni, ýo­ka­ry de­re­je­dä­ki mil­li spor­ty ös­dür­mek­de, bu ugur­da hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­ny pug­ta­lan­dyr­mak­da ala­da edil­ýär.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň «Ýur­du­myz­da ada­myň sag­ly­gy jem­gy­ýe­tiň we döw­le­tiň iň ýo­ka­ry gym­mat­ly­gy bo­lup dur­ýar» di­ýen yn­san­per­wer ýö­rel­ge­le­ri döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri­ne öw­rül­di. Eziz Di­ýa­ry­myz­da ila­tyň sag­ly­gy­ny we ýa­şa­ýyş-dur­mu­şy­ny go­wu­lan­dyr­mak, be­den­ter­bi­ýe-sport bi­len meş­gul­lan­mak­la­ry üçin bir­nä­çe döw­let mak­sat­na­ma­la­ry ka­bul edil­di. Şeý­le­lik­de, ýur­du­myz­da ila­tyň sag­ly­gy ba­ra­da­ky ala­da döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň mö­hüm ug­ry bo­lup dur­ýar.

Hormatly Prezidentimiziň tagallalarynyň netijesinde türkmen sporty täze galkynyşy başdan geçirýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz halkymyzyň sag­ly­gy­ny ber­kit­mek, sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­leri­ni or­naş­dyr­mak bi­len bir ha­tar­da ýur­du­my­zy spor­tuň ös­ýän me­ka­ny­na öwür­di. Hä­zir­ki wagt­da ýaş­la­ry­myz spor­tuň dür­li gör­nüş­le­ri bi­len meş­gul­lan­ýar­lar, öz ba­şar­nyk­la­ry­ny gör­kez­ýär­ler. Şo­nuň üçin hem mil­li tür­gen­le­ri­miz hal­ka­ra we dün­ýä ýa­ryş­la­ryn­da baý­rak­ly orun­la­ra my­na­syp bo­lup, türk­men Tu­gu­ny be­len­de gö­ter­ýär­ler.

Ösüş-özgertmeleriň ýoly bilen okgunly öňe barýan eziz Watanymyzda sporta we bedenterbiýä aýratyn üns berlip, diýarymyzyň ähli künjeklerinde sport maksatly desgalar yzygiderli gurulýar. Köpçülikleýin sporty ösdürmekde, ilatyň dürli gatlaklaryny bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga çekmekde şeýle desgalaryň ähmiýeti uludyr. Sagdyn durmuş kadalaryna eýerýän ýaşlarymyz özleri üçin döredilýän mümkinçiliklerden we şertlerden netijeli peýdalanýarlar, sportda kämillige ýetip, Watanymyzyň sport abraýyny belende göterýärler.

Ajaýyp zamanada sport bilen meşgullanmak üçin uly mümkinçilikler bar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde hereket edýän bedenterbiýe we sagaldyş toplumlarynda, beýleki sport desgalarynda her bir adamyň özüni beden taýdan taplamagy üçin ähli şertler üpjün edilen. Aýratynam, sport mekdepleri ösüp gelýän ýaş nesillerimizi beden we ruhy taýdan terbiýelemekde, olarda maksada okgunlylygy kemala getirmekde uly hyzmaty bitirýär. Bu bolsa sagdyn durmuş ýörelgesini rowaçlandyryp, sport äleminde gazanyljak üstünlikleriň berk binýadyny üpjün edýär.

Şeýle hem harby gullukçylaryň hem-de harby talyplaryň watansöýüjilik ruhuny has-da belende galdyrmak, olaryň durmuşyna köpçülikleýin bedenterbiýäni hem sagdyn durmuş ýörelgesini giňden ornaşdyrmak, sporta bolan höweslerini artdyrmak maksady bilen dürli bäsleşikler geçirilýär.

Her ýylyň 7-nji apreli Bütindünýa saglyk güni bolup, bu baýramçylyk mynasybetli indi däp bolşy ýaly, Diýarymyzyň ähli künjeklerinde köpçülikleýin welosipedli ýörişlerdir sport maşklary, dürli sport ýaryşlarydyr bäsleşikler aýdym sazly çykyşlar bilen utgaşyp,  ýokary ruhubelentlikde geçirilýär.

Hä­zir­ki wagt­da ýur­du­myz­da us­sat tür­gen­le­ri taý­ýar­la­mak işiniň hem­me­ta­rap­la­ýyn we yl­my esas­da al­nyp ba­ryl­ýan­dy­gy­ny bel­lä­si­miz gel­ýär. Ýur­du­my­zyň äh­li kün­jek­le­rin­de ýaş­la­ryň sport bi­len meş­gul­lan­mak­la­ry­na oňat müm­kin­çi­lik­ler dö­re­di­len­dir. Bu­la­ryň hem­me­si sö­züň do­ly ma­ny­syn­da sport ýur­du­na öw­rü­len Wa­ta­ny­myz­da hal­ky­my­zyň sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ne yg­rar­ly­dy­gy­ny ýe­ne bir ýo­la äş­gär ed­ýär.

Döwran Nurberdiýew, Türkmenistanyň Serhet institutynyň kafedra müdiri. 

Ýene-de okaň

Arkadag şäheri – beýik taslamalaryň çäginde

Welosiped ─ bu hereketiň nyşany

Ata Watan Eserleri

Sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri

Teswirle