TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Sport bäsleşigi “Nesil” gazetinde-de

06.04.2019 senesinde çap edilen “Nesil” gazeti ýurdumyzyň ýaşlarynyň eline gowuşan bolsa gerek. Gepiň kelte ýeri, “Atavatan Türkmenistan”, “Türkmenistan Sport” halkara Žurnallarynyň, “Türkmen sporty” gazetiniň hem-de “Makul hyzmat” terjime merkeziniň bilelikde guramagynda geçirilen bäsleşik barada ýazylan habar “Nesil” gazetinde-de ýer aldy. Munuň üsti bilen biz indiki geçirjek bäsleşiklerimiziň diňe bir Žurnalistleriň arasynda däl, eýsem, ýurdumyzdaky islendik ýaşlar üçindigini hem nygtap geçmek isleýäris. Hormatly okyjylar! Biz bäsleşik babatda sizden geljek tekliplere-de sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.  

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Teswirle