8.9 C
Istanbul
30/03/2020 15:22
Home SIZDEN GELENLER Ýusupow Rauf :Ikinji gezek Türkmenistanyň çempiony

Ýusupow Rauf :Ikinji gezek Türkmenistanyň çempiony

 Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň ýyllyk meýilnamasy esasynda paýtagtymyzda ýerleşýän Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka  mekdebinde 8, 12, 16 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi. Ýaryşa jemi 96 türgen gatnaşyp, ýaş aýratynlygy boýunça 6 topara bölünip, oglan-gyzlaryň arasynda aýratynlykda ýaryşdylar. Ýaryş FIDE-niň kada-kanunyna laýyklykda, her toparda 9 tapgyrdan ybarat bolan oýnuň netijeleri boýunça iň köp utuk toplan oýunçy ýeňiji diýlip yglan edildi.

8 ýaşly oglanlaryň arasynda Mary welaýatynyň Mary şäherindäki 25-nji orta mektebiniň 2-nji synp okuwçysy Ýusupow Rauf 9 oýunda 7,5 utuk toplap, I-orny eýelemegi başardy we bassyr ikinji gezek Türkmenistanyň çempiony boldy. Rauf  Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 3-nji sport mekdebiniň tälimçisi Ejegyz Ýalkanowadan tälim alýar. Rauf jigimiz ýaşynyň kiçiligine garamazdan, eýýämden uly-uly üstünlikler bilen batly we ýagty geljege barýar. Ol Mary şäheriniň açyk birinjiliginde  we Mary welaýatynyň birinjiliginde I orny elden bermän gelýär. 2019-njy ýyl kiçijek türgen üçin üstünliklere örän baý ýyl boldy. Ine, 2020-nji ýylyň başynda hem Türkmenistanyň birinjiligini eýelän ýaş türgen üçin üstümizdäki ýyl hem şowly ýyllaryň biri bolar. Diňe bir Türkmenistanyň çäginde däl, eýsem, 2019-njy ýylyň 19-29-njy iýun aralygynda Özbegistanyň Daşkent şäherinde mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen Aziýa çempionatyna hem gatnaşyp, IV orun eýeledi. Biz Rauf jigimize mundan beýläk hem uly-uly üstünlikleriň ýar bolmagyny hem-de Mary welaýatynyň abraýyny has-da ýokary galdyrmagyny arzuw edýäris.

 

Aýşirin ALYÝEWA

Halkara ynsanperwer ylymlary we

 ösüş uniwersitetiniň Žurnalistika hünäriniň talyby

SON HABERLER

Tennis muşdaklary üçin gynançly habar

Dünýä belli “Wimbeldon” tennis ýaryşy dünýäde häzir dowam edýän çylşyrymly döwürde häzirlikçe ýatyryldy. Bu barada goşmaça maglumatlar 1-nji aprelde habar berler diýip, Germaniýanyñ Tennis...

“Grammy” baýragynyň eýesi Joe Diffie aradan çykdy

“Grammy” baýragynyň eýesi aýdym-saz ýyldyzy Joe Diffie ýiti respirator ýokanç keseli mälim edilenden iki gün soň 61 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol Amerikanyň iň...

Hemilton “Formula 1” ýaryşlarynyň iň güýçli sürüjisi hasaplanýar

«Formula 1» ýaryşlarynda çykyş edýän «Alfa Tauri» toparynyň türgeni Daniil Kwýat häzirki wagtda bu ýaryşda iň ökde türgeniň 6 gezek çempion bolan Lýus Hemiltondygyny...

“Vestel” önümçiliginde arakesme yglan etdi

Türkiýäniň dünýä belli “Vestel” kompaniýasy hojalyk harytlarynyň önümçiliginiň  30-njy martdan 5-nji aprel aralygynda bir hepde togtadyljakdygyny habar berdi. “Vestel” kompaniýasynyň hojalyk harytlaryny öndürýän bölümi bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?