5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:14
Ana Sayfa SİZDEN GELENLER Ýusupow Rauf :Ikinji gezek Türkmenistanyň çempiony

Ýusupow Rauf :Ikinji gezek Türkmenistanyň çempiony

 Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň ýyllyk meýilnamasy esasynda paýtagtymyzda ýerleşýän Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka  mekdebinde 8, 12, 16 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi. Ýaryşa jemi 96 türgen gatnaşyp, ýaş aýratynlygy boýunça 6 topara bölünip, oglan-gyzlaryň arasynda aýratynlykda ýaryşdylar. Ýaryş FIDE-niň kada-kanunyna laýyklykda, her toparda 9 tapgyrdan ybarat bolan oýnuň netijeleri boýunça iň köp utuk toplan oýunçy ýeňiji diýlip yglan edildi.

8 ýaşly oglanlaryň arasynda Mary welaýatynyň Mary şäherindäki 25-nji orta mektebiniň 2-nji synp okuwçysy Ýusupow Rauf 9 oýunda 7,5 utuk toplap, I-orny eýelemegi başardy we bassyr ikinji gezek Türkmenistanyň çempiony boldy. Rauf  Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 3-nji sport mekdebiniň tälimçisi Ejegyz Ýalkanowadan tälim alýar. Rauf jigimiz ýaşynyň kiçiligine garamazdan, eýýämden uly-uly üstünlikler bilen batly we ýagty geljege barýar. Ol Mary şäheriniň açyk birinjiliginde  we Mary welaýatynyň birinjiliginde I orny elden bermän gelýär. 2019-njy ýyl kiçijek türgen üçin üstünliklere örän baý ýyl boldy. Ine, 2020-nji ýylyň başynda hem Türkmenistanyň birinjiligini eýelän ýaş türgen üçin üstümizdäki ýyl hem şowly ýyllaryň biri bolar. Diňe bir Türkmenistanyň çäginde däl, eýsem, 2019-njy ýylyň 19-29-njy iýun aralygynda Özbegistanyň Daşkent şäherinde mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen Aziýa çempionatyna hem gatnaşyp, IV orun eýeledi. Biz Rauf jigimize mundan beýläk hem uly-uly üstünlikleriň ýar bolmagyny hem-de Mary welaýatynyň abraýyny has-da ýokary galdyrmagyny arzuw edýäris.

 

Aýşirin ALYÝEWA

Halkara ynsanperwer ylymlary we

 ösüş uniwersitetiniň Jurnalistika hünäriniň talyby

SON HABERLER

Üstünlik

Dünýäde ýaşamaklygyñ özi biziñ paýymyza düşen üstünlik. Ol üstünligiñ köki ahlak, sütüni wyždan, ýapragy ýaşaýyş, özeni "adam" diýen mukaddes ada mynasyp bolmak. Oýlanyp göreliñ... Ahlak...

Säheriň kalbynda päklik bar ýa-da ilkinji ädimler säherde ädilýär

Hal atan säheriň keşbine bakyp, nazarymy uzaklara dikýärin. Bu görnüşe bakanymda, näme üçindir, her gezegem säher gözýaş döküp kalbyny päklän derwişler göz öňüme gelýär. Belki-de,...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Hemmeleriň bilýän, emma üns bermeýän hakykaty hakynda Hemmeleriň üstünlik gazanasy gelýär. Eýsem, üstünlik bu näme? Düşündirişli sözlüklere göz aýlasak, üstünlik – birinden üstün bolmak ýa-da ...

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanynda hökman uzak ýaş dilenilmegi...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?