No menu items!
5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:15
No menu items!
Ana Sayfa SPOR Täze futbol çempionaty döreýär

Täze futbol çempionaty döreýär

Ýewropany√ÖÀÜ iri 5 sany futbol boýunça milli çempionatlaryna ýene-de bir bäsde√Ö≈∏ döredýär. Häzirki wagtda Ýewropada Angliýany√ÖÀÜ, Germaniýany√ÖÀÜ, Ispaniýany√ÖÀÜ, Fransiýany√ÖÀÜ hem-de Italiýany√ÖÀÜ milli çempionaty öz du√Ö≈∏u√Ö≈∏yklary bilen futbol janköýerlerini özüne bendi edýär.

Ýewropany√ÖÀÜ ö√ÖÀÜdebaryjy ýurtlary bolan Belgiýa bilen Niderlandlar Paty√Ö≈∏alygy Ýewropa sebitini√ÖÀÜ futbol taryhynda düýpli özgeri√Ö≈∏lik amala a√Ö≈∏yrmagy meýille√Ö≈∏dirýär. Bu iki ýurdu√ÖÀÜ futbol federasiýalary bilelikde Ýewropany√ÖÀÜ ö√ÖÀÜdebaryjy 5 çempionaty bilen bäsle√Ö≈∏ip biljek bilelikdäki çempionaty gurnamagy göz ö√ÖÀÜünde tutýar.

“Kicker” futbol √Ö¬æurnalyna beýanat beren “Brýugge” toparyny√ÖÀÜ ýolba√Ö≈∏çysy Bart Werhaeghe bilelikdäki çempionaty√ÖÀÜ döretmek baradaky pikirini orta atdy.

“Bene Liga” atly täze çempionatda Niderlandlar Paty√Ö≈∏alygyny√ÖÀÜ 10 topary, Belgiýany√ÖÀÜ bolsa 8 topary jemi 18 topary√ÖÀÜ gatna√Ö≈∏dyrylmagy maksat edinilýär.

Täze taslama iki ýurdu√ÖÀÜ federasiýasyny√ÖÀÜ ýaýlym boýunça girdejisini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Häzirki wagtda Belgiýany√ÖÀÜ we Niderlandlar Paty√Ö≈∏alygyny√ÖÀÜ bir ýyldaky ýaýlymdan gazanýan girdejisi 80 million ýewro de√ÖÀÜdir. Bilelikdäki çempionat taslamasy ba√Ö≈∏a baran halatynda bu görkeziji 400 million ýewro çenli ýokarlanyp biler.

Belgiýa bilen Niderlandlar Paty√Ö≈∏alygy mundan ozal hem futbol babatda bilelikdäki taslamalary amala a√Ö≈∏yrdylar. Iki go√ÖÀÜ√Ö≈∏y ýurt 2000-nji ýylda futbol boýunça Ýewropany√ÖÀÜ çempionatyny bilelikde gurnapdy.

SON HABERLER

Üstünlik

Dünýäde ýaşamaklygyñ özi biziñ paýymyza düşen üstünlik. Ol üstünligiñ köki ahlak, sütüni wyždan, ýapragy ýaşaýyş, özeni "adam" diýen mukaddes ada mynasyp bolmak. Oýlanyp göreliñ... Ahlak...

Säheriň kalbynda päklik bar ýa-da ilkinji ädimler säherde ädilýär

Hal atan säheriň keşbine bakyp, nazarymy uzaklara dikýärin. Bu görnüşe bakanymda, näme üçindir, her gezegem säher gözýaş döküp kalbyny päklän derwişler göz öňüme gelýär. Belki-de,...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Hemmeleriň bilýän, emma üns bermeýän hakykaty hakynda Hemmeleriň üstünlik gazanasy gelýär. Eýsem, üstünlik bu näme? Düşündirişli sözlüklere göz aýlasak, üstünlik – birinden üstün bolmak ýa-da ...

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanynda hökman uzak ýaş dilenilmegi...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?