Söýgi hakda oýlanma

Geliň ýer ýüzünde ynsan döräli bäri onuň ýüregini lerzana salyp, gününe goýmaýan söýgi duýgusy barada açyk söhbet edeliň.

Söýgi-bu diňe özüň baradaky pikirleriň bolman, eýsem söýýäniň hakyndaky hiç haçan seni taşlap gitmejek duýgudyr. Söýgi bu kimdir birini bagtly etmekdir.

Mähir, guwanç, bagt, gözellik, agyry, ýekelik duýgusy, ynam, ruh we ten gözelligi ýaly ynsany hyýalyndaky täsin bir dünýä syýahata alyp gidýän syrly sözleri eşideniňde iniň tikenekleýär, biygtyýar gözüňi bir nokada dikip ýylgyranyňy duýman galýaň.

Söýgi-bu adamy mejbury ýagdaýda ýaşadýan, öz söýgülisi üçin janyny bagyş etmäge taýyn edýän, içki duýgyňy özgerdýän ýeke sözde beýan edip bolmajak, ähli duýgulardan belent, ähli duýgudan gözel, täsin güýje eýe bolan duýgudyr. Bu duýgy dikňe bir güýçli bolmak bilen çäklenmän, onuň häsiýetinde maksada okgunlylyk, öz diýenlilik, päk göwünlilik, adamlaryň göwnünden turmak we olaryň isleg-arzuwlaryny amala aşyrmak ýaly ajaýyp häsiýetler jemlenendir.adama ömrüň ýeke gezek berlişi ýaly, hakyky söýgi hem wepalylyk, mähir-muhabbet we mylaýymlyk ýaly ajaýyplyklara ýugrulyp bir gezek we hemişelik berilýär. Şonuň üçin ynsan öz söýgüsiniň ugrunda ähli zada taýyn bolýar, hatda ol özüniň “ölüm” diýen beladan ejiz geljegini bilse-de ondan heder etmeýär. Gaýtam, ol özüniň ruh terbiýeçisi bolan söýgüniň güýçli bilen durmuşdaky ähli kynçylyklara ýönekeýje bir oýun hökmünde seredip, ýeňiljek başdan geçirýär.

Ruh dostluga, akyl hormat-sylaga, ten bolsa söýgülik duýgusyna we dürli isleglere ymtylýar. Bularyň ählisi bilelikde arassa we hakyky söýgini emele getirýär. Ol söýgi örän çydamly, hiç wagt gabanmaýar, öwünmeýär, gaty görmeýär, çekinmeýär, muňa derek ol günäleri geçýär, dogruçyllygy ündeýär, hemişe bagyşlamagy, ynama girmegi hem-de garaşmagy başarýar.

“Men seni söýýän” – bu jümle biziň ählimize tanyş bolsa gerek, biz muny köplenç eşidýäris, özümiz aýdýarys. Ýöne şonda-da biz munuň näme many berýändigini bilmeýäris, asla şu wagta çenli gyzyklanmagam islemedik.

Hakyky söýgi seýrek duş gelýär. Käbir adamlar söýgini başga bir duýgy bilen çalşyrýarlar, aslynda ol beýle däl. Ol adamyny ganatlandyrýar, durmuşa ornaşmaga, onuň içinden eriş-argaç bolup geçmäge mejbur edýär. Beýleki duýgulardan tapawutlylykda söýgi hiç wagt bedeni terk etmeýär, ol ýürekde juwan ýaşaýar we ähli derdiň dermany bolup ýüreklere öz nuruny çaýýar.

Okap bilersiňiz  Milli saglygy goraýyş ulgamy – adam hakda aladanyň nusgasy

Tebigatyň adama eçilen iň näzik duýgusy bolan söýgä hiç wagt anyk kesgitleme berip bolmaýar. Sebäbi bu duýgynyň anyk çägi ýok, ol tükeniksizdir. Şonuň üçin siz öz söýgiňizi gorap saklaň, birek-birege ynanyň, dürli sowgatlar bilen öz söýgüliňizi begendiriň (uly zat däl meselem ýekeje güljagaz), gabanmaň we ol hakynda erbet pikir etmäň! Allatagalanyň size şeýle peşgeşi berenligine begeniň, elmydama birek-birekde gowy ýatlamalary goýjak bolup dyrjaşyň! Bu durmuşda iň bagtly pursatlaryň öz söýýänleriň arasynda geçiren günleriňdigini ýatdan çykarmaň. Şonuň üçin öz söýýänleriňizi we söýgüňizi gorap saklaň! Esasy zat ýitirmejek boluň!

                                                Mälikberdi Hojammaýew,

                                                         TGMHI 3-nji ýyl talyby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

Okap bilersiňiz  Gyrgyzystan türkmen tebigy gazy bilen gyzyklanýar

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

ÝENE-DE OKAŇ

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň German ykdysadyýetiniň Gündogar Komitetiniň Ýerine ýetiriji direktory Mihael Harms bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Işjeň gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn özara hereketleriň meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar, Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň ösüşiniň oňyn depgini bellenilip geçildi. Ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys ugurlary boýunça köpugurly hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň zerurlygy nygtaldy. Türkmen-german...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty doam edýär. Düýn "D" hem-de "E" toparlarynda nobatdaky duşuşyklar geçirildi. "D" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY "D" toparynda Angliýa bilen Şotlandiýanyň milli ýygyndylary London şäherinde duşuşdylar. Duşuykda hasap açylmady. Bu toparyň beýleki duşuşygynda bolsa Horwatiýanyň milli ýygyndysy bilen Çehiýanyň ýygyndylary duşuşdy. Duşuşyk 1:1 hasabynda deňme-deň gutardy. Çehiýanyň düzüminde duşuşygyň 37-nji minutynda 11 metrlik jerime urgusyndan Peter Şik tapawutlandy. Horwatiýadan bolsa 47-nji...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bişkegiň ýylylyk elektrik stansiýasyna tebigy gaz üpjünçiligi bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşar. Bu barada ýurduň parlamentinde Premýer-ministr Ulukbek Maripow habar berdi. "orient.tm" neşirindäki habara görä, bu mesele Žaparowyň Türkmenistana amala aşyrjak saparynyň dowamynda ara alnyp maslahatlaşylar. Saparyň haçan amala aşyryljakdygy barada maglumat berilmeýär. - Gyrgyz Prezidentiniň Türkmenistana iş sapary bolar. Energetika ugruna...
Türkmenistanyň Hökümeti halkara şertnamalara laýyklykda, daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan türkmen talyplaryny daşary ýurda iberer. Bu barada "orient.tm" internet neşirinde bellenilip geçilýär. Internet neşirine bu barada ýurdumyzyň Bilim ministrligi tarapyndan degişli meýilnamalar babatda habardar edilen talyplar habar beripdir. Döwletiň hasabyna ozal daşary ýurtda bilim alýan we pandemiýa döwründe Türkmenistana gaýdyp gelen talyplary ibermegi guramak meýilleşdirilýar. Şeýle hem Wengriýanyň we...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
839TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar