Sowuk howada ýüzümize ideg etmek      

Sowuk howada deriniň aşa guramaklygy, gyzarmaklygy ýüze çykýar, solgun bolýar. Beden sowuk howa uýgunlaşmak we mümkin boldugyça özüni goramak isleýär. Şeýlelikde, deriniň ýokarky gatlagy galyňlanýar we gan damarlar giňelip başlaýar.  Şeýle howa şertlerinde ýüzümizde adaty idegi ýygy-ýygydan ýerine ýetirip durmaly. Onuň üçin şu ýapgylardan peýdalanmagy maslahat berýäris. Bir hurmanyň daşyny … Continue reading Sowuk howada ýüzümize ideg etmek