JEMGYÝET

Söwda senagat edarasynda sergi geçirildi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli sergi geçirildi. Bu sergä ýurdumyzyň telekeçileriniň 200-den gowragy öz öndürýän önümleri bilen gatnaşdy. Sergide milli ykdysadyýetimiziň hususy pudagynyň ýeten belent sepgitleri, hususy telekeçileriň ýerine ýetirýän hyzmatlary, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän ýokary hilli önümleri uly orun aldy. Telekeçiler sergä gatnaşyjylara öz kärhanalary, öndürýän önümleri barada giňişleýin tanyşdyrdylar. Olar kärhanalarda ornaşdyrylan enjamlar, hyzmatdaşlary şeýle hem geljekde meýilleşdirýän işleri barada gyzykly gürrüňleri berdiler. Serginiň giň gerimli zalynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 12 ýylda gazanan üstünliklerini görmek bolýar. Bu sergi şu ýylyň mart aýynyň 17-18-nji marty aralygy geçirilýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistan GDA-nyň daşary işler ministrleriniň mejlisine gatnaşdy

Türkmen telekeçileri TEIF 2024-e gatnaşarlar

Türkmenistanyň ýolbaşçylary O.Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Aşgabat şäheriniň häkimine berk käýinç yglan edildi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri: Türkiýe Respublikasy Türkmenistan üçin iň ýakyn doganlyk döwlet

Türkmen halkynyň Milli Lideri we Türkiýäniň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi