TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Sony kompaniýasynyň ady üýtgedildi

“Sony China” habar gullugynyň habaryna görä, geçen anna güni paýdarlaryň ýarym ýyllyk ýygnagynda “Sony” kompaniýasynyň adyny “Sony Group” diýip üýtgetmek teklibini tassykladylar. Adyň üýtgemegi 2021-nji ýylyň aprelinde güýje girer.

Kompaniýanyň esasy işi elektron önümlerini ösdürmekdir. 1946-njy ýylda Szin Şenda we Şoda Morita tarapyndan esaslandyryldy. Szin Şenda, jemgyýetçilik gatnaşyklarynda we marketingde ökde bolsa, Şoda Morita tehnologiýa gözleglerinde iş alyp barýardy. Häzirki wagtda kompaniýanyň ştab-kwartirasy Tokionyň Minan-ku şäheriniň Konan etrabynda ýerleşýär.

Bu kompaniýanyň 60 ýyldan soň ilkinji gezek adyny üýtgetdi. Çünki “Sony” kompaniýasynyň häzirki wagtda 1500-den gowrak şahamçasy bar. Olar dünýäniň dürli künjeklerinde ýerleşýär.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti: futbol boýunça dünýä çempionatynyň hormatly myhmany

Baş Redaktor

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Teswirle