JEMGYÝET

«Sonic the Hedgehog» 31-nji martda sanly görnüşde

«Sonic the Hedgehog» filmi dünýädäki kinoteatrlaryň dyknyşygyny azaltmak maksady bilen 31-nji martda sanly görnüşde tomaşaçylara ýetiriler. «Sonic the Hedgehog» filmi sanly görnüşdäki tomaşaçylara ýetiriljek ekran eserleriniň ilkinjileriň biri bolar. Eger-de «Sonic the Hedgehog» filmi tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylanan halatynda, beýleki filmler hem sanly ulgamda diňleýjilere ýetirilmegine garaşylýar. Onuň onlaýn giriş bahasy 20 amerikan dollaryna golaý bolar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy