No menu items!
23/09/2020 13:23
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Ýurtda öndürip boljak harytlar import edilmez

Ýurtda öndürip boljak harytlar import edilmez

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça şu ýylyň 8 aýynda söwda dolanyşygynyömöçberi gçen ýylyňdegişli döwrüne garanyňda, 17,13 göterime barabar boldy. Önüm öndürmegiň meýilnamasy 123,1 göterim ýerine ýetirildi.

Dokma senagaty boýunça geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireňde, nah ýüplügiň öndürilişi 101,8 göterime, nah matalar 100,8 göterime, tikin we örme önümleri 117,8 göterime, gön önümleri 107, 8 göterime barabar boldy.

“Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça haly we haly önümleri öndürmegiň meýilnamasy 111,4 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça geçen 8 aýynyň dowamynda birža söwdalarynyň 180-si geçirilip, 17 müň 681 şertnama hasaba alyndy.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça ýanwar-awgust aýlarynda senagat önümlerini öndürmegiň ösüşi 110.8 göterime, oba hojalyk we azyk önümleriniň ösüşi bolsa 127,7 göterime barabar boldy.

Şeýle hem içerki we daşarky bazarlary haly we haly önümleri bilen üpjün etmek babatda alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz ýokarda hasabat berlen pudaklarda işleriň hemişe üns merkezinde saklanmagyny tabşyryp, öz ýurdumyzda öndürip boljak önümleri daşary ýurt bazaryndan ýetirmegi bes etmegiň zerurdygy belledi.

 

Ata Watan Eserleri Sahypamyz

Saýtymyzyň döredijilik topary tarapyndan geçirilip gelinýän bäsleşikler boýunça degişli makalalary we habarlary “Ata Watan Eserleri” sahypamyzdan okap bilersiňiz. Bäsleşiklere gatnaşan eserleriň ählisi saýtymyzyň bu sahypasynda ýerleşdirildi.

IŇ TÄZE HABARLAR

2024-nji ýylda 2 sany kosmonawt Aýa iberiler

NASA-nyň habar bermegine görä, täze “Artemis” taslamasy taýýarlandy. Taslamanyň çäklerinde 2024-nji ýylda erkek we aýal kosmonawtyň (jemi 2 sany) Aýa iberiljekdigi habar berildi. NASA-nyň...

Taryhda şu gün – 23-nji sentýabr

23-nji sentýabr ýylyň 266-njy güni. Geliň, taryhda 23-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar, dünýä inen adamlar we aradan çykanlar bilen gysgaça tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1908...

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Özbegistanyň hem-de Gazagystanyň Prezidentine täze maslahatçy

Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň (EBRD) ozalky ýolbaşçysy Suma Çakrabarti Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň maslahatçysy bolup işlär. Bu barada Suma Çakrabarti özüniň “Twitter”...

Türkiýedäki türkmen raýatlary getiriler: Stambuldan ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Hökümetiniň 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda koronawirus pandemiýasy sebäpli Türkiýe Respublikasynda galan 277 raýatymyzy Türkmenistana getirmek üçin uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýändigi mälim edildi....

Transferden iň köp girdeji gazanan topar

Ýewropada pandemiýanyň täsiri bilen transfer bazarynda birneme durgunlyk ýüze çykan hem bolsa, muňa garamazdan, transferler yzly-yzyna amala aşmagy dowam edýär. Ýewropanyň öňdebaryjy toparlary düzümini...

“Akylly” dünýä üçin “akylly” gulp

Hytaýyň dünýä belli kompaniýalaryň biri bolan “Xiaomi” kompaniýasy özüniň yzygiderli tehnologik harytlaryny dünýä köpçüligine ýetirip durýar. Bu gezek kompaniýa özüniň “Xiaomi Automatic Smart Door...