No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 5:05
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Ylym-bilim – gymmatly baýlyklarymyz.

Ylym-bilim – gymmatly baýlyklarymyz.

Adam hakyndaky alаdany döwlet syýasatynyň ileri tutýan ugry hökmünde kesgitlän ata Watanymyzda aň-bilim taýdan ösen, ruhy taýdan kämil, beden taýdan sagdyn nesilleri ýetişdirmek  ýaşlara dünýä derejesinde bilim we döwrebap terbiýe bermek, biz  bilim işgärleri üçin  möhüm wezipe bolup durýar . Bu belent wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde hem-de döwrebap pikirlenmegi başarýan, giň dünýägaraýyşly, çuňňur bilimli, hakyky watansöýüji nesilleri terbiýelemekde ýurdumyzdaky we dünýädäki ylym-bilim täzeliklerini, öňdebaryjy innowasion tejribelerini milli bilim ulgamyna ornaşdyrmakda biz-bilim işgärleri  döredijilikli we tutanýerli zähmet çekmelidiris. Bilim we ylym adamzat üçin müdimi zerurlyk bolan gymmatly baýlyk hasaplanýar. Ynsan hem gözlemek, gurmak, döretmek, dünýäni has gözelleşdirmek, kämillige tarap ösmek bilen, uly abraý-mertebe gazanýandyr. Şu maksat bilen dersler sanly bilimi ýokarlandyrmaga gönükdirilmelidir hem-de sanly tehnologiýalaryň aýratynlyklary we mümkinçilikleri, pudaklaryň ösüşine we durmuş ulgamyna täsiri barada umumy düşünjelerini artdyrmaga ýardam etmelidir.

Biziň ýaşlarymyzyň sözüň doly manysynda sowatly we ýokary terbiýeli nesil bolup ýetişmegini, dünýä ylmynyň, tehnikasynyň we medeniýetiniň gazananlarynyň genji-hazynasyna mynasyp goşant goşmaklaryny gazanmak maksady bilen, ähli şertleri döredip beren mähriban Prezidentimize buýsanjymyz artýar. Ylma we bilime daýanyp, türkmen halkynyň gadymdan gelýän däpleriniň we umumadamzat gymmatlyklarynyň esasynda ýaşlara bilim we terbiýe bermek boýunça alnyp barylýan işleri  kämilleşdirmelidiris.

Gadymy döwürlerden bäri hem biziň mähriban halkymyz halal bilen haramy tapawutlandyrmagy başarypdyr. Gadagan edilen zatlaryň gowulyga eltmejekdigini, soňra ökünmeli boljakdygyny hem-de  köp sanly bela-beteriň üstünden eltjekdigini bilip ündäp gelipdirler. Terbiýeçilik işinde, ilkinji nobatda milli gymmatlyklarymyzdan we bähbitlerimizden ugur almalydyrys. Mähriban halkymyzyň asyrlaryň dowamynda toplap we döredip gelen  ruhy hem-de maddy gymmatlyklary, durmuş gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän ýörelgelerini, jemgyýetçilik pikiriniň güýjüni, asylly maşgala däplerini, ululara hormat goýmaklygy, ata-enäni sylamaklygy, myhmansöýerligi, lebzihalallygy, adalatly bolmak ýaly ýörelgeler ýaşlara berilýän terbiýäniň esasy meselesi bolup durýar.

Halkymyzyň geçmişini bilýän, döwletimiziň bu günki ýeten belentliklerine guwanýan, buýsanýan, ylymly-bilimli, berkarar Watanymyzy has-da beýgeltmäge ukyply hakyky watansöýüji nesilleri ýetişdirmek biziň baş maksadymyz bolup durýar. Şoňa jogap edip, biz bilim işgärleri ýaş nesliň Watanymyza, hormatly  Prezidentimize wepaly bolup ýetişmegi hem-de dünýä ülňülerine laýyk bilim almagy üçin ähli şertleri döredýän Gahryman Arkadagymyza çäksiz sag bolsun aýdýarys, hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik, il bähbitli, ýurt ähmiýetli alyp barýan işleriniň elmydama rowaç almagyny arzuw edýäris.

 Gözel Kulbaýewa,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Forrest ― iň uzyn boýly žirafa

Dünýäniň iň uzyn boýly žirafasy Awstraliýadaky haýwanat baglarynyň birinde ýaşaýan eken. OL hatda Ginnesiň rekordlar kitabyna hem girizildi. Has takygy, bu žirafanyň boýy 5,5 metre...

Sançes “Interde” galýar

Hüjümçi Aleksis Sançes hemişelik esasda “Inter” toparyna geçdi. 31 ýaşly çilili futbolçy “Inter” bilen 2023-nji ýylyň tomsuna çenli şertnama baglaşdy. Şol bir wagtyň özünde...

Türkmenistan we Germaniýa : COVID-19 pandemiýasyna garşy göreş

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşit Meredow bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň DIM-niň Döwlet Sekretary Migel Bergeriň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňişleýin düzümine seredip,...