29/10/2020 21:11
Home DÜNÝÄ Ýewropanyň iň beýik telediňi

Ýewropanyň iň beýik telediňi

Türkiýäniň täze teleýaýlym we radio diňi doly işe taýýardygy habar berildi.  Stambul şäheriniň iň beýik ýerlerinden biri bolan Çamlyk sebitinde täze diňiň işe başlamagyna ýene-de az wagt galdy. Türkiýäniň ulag we infrastruktura ministri Adil Karaismailoglu, Stambulyň gözelligini ýitirmezlik üçin jemi 28 geçirijiniň, şol sanda Uly Çamlykdaky 25 we Kiçi Çamlykdaky 3 sany enjamyň söküljekdigini belledi. Ministr täze elektrik geçiriji liniýasynyň işe girizilmegi bilen bu sebitiň syýahatçylyk taýdan möhüm orny eýelejekdigini hem nygtap geçdi. Bu kaşaň diň 10 müň inedördül metr meýdanda gurlan we onuň beýikligi 369 metrdan ybarat bolup durýar. Deňiz derejesinden 587 metr beýiklikde gurlan teleradio diňi, Ýewropada hem iň beýik radio we telewideniýe diňi diýip hasaplanýar.

 

Bilim Sahypamyz

Ylym we bilim baradaky habarlar, şeýle hem ýurdumyzda we daşary ýurtlarda bilim almak bilen baglanyşykly täzelikleri we maglumatlary bu sahypamyzdan tapyp bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  Daşoğuz eyalet valiliğine atama

IŇ TÄZE HABARLAR

Täze “super” ak reňk tapyldy

Amerikanyň “Perdýu” adyndaky uniwersitetiniň hünärmenleri 95,5% göterim Gün şöhlelerini serpikdirmäge mümkiçlik berýän, aşa ýokary hilli ak boýagy döretdiler. Boýagyň düzüminde kalsiý karbonatyň saklanmagy täze...

Stambul metrosynyň täze ugurlary

28-nji oktýabrda Türkiýede “Mejidiýeköý– Mahmutbeý” ugry boýunça täze metro açyldy. Ilkinji ugry göni aragatnaşyk Stambul şäheriniň hkimi Ekrem Imamoglunyň görkezmesi esasynda sagat 12:00-da başlady....

Nikol Kidmanyň täze taslamasy

Awstraliýaly 53 ýaşly aktrisa Nikol Kidman, Endrýu Bowelliň drama eseri esasynda surata düşüriljek “Bu zatlaryň hakykatdygyny bilýärin” dramasynda baş keşbi janlandyrjakdygyny mälim etdi. Kidman...

Muskyň kosmos internetiniň bahasy

Elon Muskyň eýeçiligindäki hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň hemra esasly global internet taslamasy “Starlink” -iň bahasy mälim edildi.
Okap bilersiňiz  “Mrs Russia 2020” gözellik bäsleşigi tamamlandy
Hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň iň möhüm...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ýylyň tutluşygy: Habib bilen Getži duşuşar

Sportuň söweş sungatynyň janköýerleri üçin bu hepde örän gyzykly bolup biler. Russiýaly türgen Habib Nurmagomedow we amerikaly türgen Jastin Getži tutluşygy “UFC 254” ady...

Seniň özüň nähili hereket edýärsiň?!

Halkymyzyň asyrlaryň dowamyndan şu günlere gelip ýeten milli mirasyna sarpa goýmakda, agzybirligini pugtalandyrmakda, Watana, zähmete, topraga bolan söýgini berkitmekde, geljege beýik ynamy artdyrmakda hormatly...

BMG-niň Ýewropa Ykdysady Komissiýasy bilen hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň (BMG ÝYK) Ýerine ýetiriji...

2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň önümçilik senenamasy taýýarlanyldy

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi 2021-nji ýylyň önümçilik senenamasyny işläp taýýarlady. Bu barada ministrligiň resmi saýtynda habar berilýär.
Okap bilersiňiz  Ata Watan Eserleri Bäsleşigi: Türkmenistanlylar Raýdaşlyk Jemgyýeti
Resminama görä, ş wagtynyň ölçegleri 8...