No menu items!
8.9 C
Istanbul
06/07/2020 7:50
No menu items!
Home BILIM “Ýazuw sungaty” kitaby türk dilinde

“Ýazuw sungaty” kitaby türk dilinde

Ussat ýazyjy Stiwen Kingiň “Ýazuw sungaty” atly kitabynyň türk dilindäki terjimesi 22-nji iýunda tekjelerde bolar. Bu kitap 2000-nji ýylda neşir edilip, okyjylara ýetirildi.

Ajy we süýji ýatlamalar çyn ýürekden garylan we durmuş tejribesinden süzülen amaly teklipleri öz içine alýan “Ýazuw sungaty” kitaby ýazmak isleýänleriň hemmesiniň söýgüli kitaby bolar!.

“Ýazmagyň maksady pul gazanmak, meşhur bolmak, söýmek ýa-da dost edinmek däl. Netije-de, işiňizi we öz durmuşyňyzy okajak adamlaryň durmuşyny baýlaşdyrmak. Maksat; oýanmak, bejermek we başarmakdyr. Bagtly bolmak, şeýlemi? Bagtly bolmak. Bu kitabyň bir bölegi, belki-de onuň köp bölegi, ýazmagy nädip öwrenendigim hakda. Köpüsi nädip has gowy ýazyp boljakdygy hakda — diýip, belleýär.

Stiwen Kingiň bu ajaýyp, ugrukdyryjy we gollanma eseri ýazyjynyň işine we önümçilik işine ýagtylyk bermek bilen ýazmak isleýänlere ýol görkezýär. “Ýazuw sungaty” okanlaryň hemmesine ylham berer we batyrgaýlyk döreder.

IŇ TÄZE HABARLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň senesi belli boldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata-babalarymyzyň parasatly wesýetlerine we asylly ýörelgelerine eýerip hem-de türkmen halkynyň döwleti dolandyrmakda toplan köpasyrlyk tejribesine daýanyp, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň...

LEBAP WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

Türkmenistan bilen Russiýanyň hyzmatdaşlygy pugtalandyrylýar

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Russiýa Federasiýasynyň Söwda senagat edarasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Türkmen tarapyndan onlaýn görnüşinde geçen duşuşygyň işine Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçilgi...