No menu items!
26/09/2020 4:43
No menu items!
Home DÜNÝÄ Ýaponiýa täze Premýer-ministrini saýlady

Ýaponiýa täze Premýer-ministrini saýlady

Ýaponiýanyň Liberal-demokratik partiýasynyň (LDP) dolandyryjy wezipesine täze saýlanan Ýosihide Suga ýurduň täze Premýer-ministri hökmünde tassyklanyldy. Onuň dalaşgärligi Mejlisiň aşaky palatasynda goldanylyp, deputatlaryň 462-sinden 314-isi Ýosihide Sugany goldady. Ýurduň Konstitusiýasyna laýyklykda, ýurduň Premýer-ministrini saýlamakda parlamentiň aşaky palatasy soňky netijäni kesgitleýär. Parlamentiň ýokarky palatasy Sugany täze wezipä bellemekde hem goldady. Täze Premýer-ministriň parlament tarapyndan tassyklanmagy, Ýaponiýanyň jemgyýetçilik telewideniýesinde göni ýaýlymda görkezildi. Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sinzo Abe 16-njy sentýabrda doly wezipesinden çekilendigi bellenildi.

Ýosihide Suga

71 ýaşly Ýosihide Suga Akita prefekturasynda dogulýar we özüniň syýasy karýerasyny özbaşdak gurýar. Suga 2012-nji ýylda häkimiýete gaýdyp geleninden soň Ministrler Kabinetiniň Baş sekretary wezipesinde işläpdir. Uzak wagtlap (1260 gün) bu wezipede işlemek bilen rekord goýan Suga, 2016-njy ýylyň iýul aýynda bu görkezijini iki esse diýen ýaly ýokarlandyrmaga başarýar. Mundan başga-da Suga, Ýaponiýa hökümetiniň Baş Sekretary wezipesinde zähmet çekipdir.

Ýosihide Suga hökümet işgärleriniň wezipeden boşatmak we wezipä bellemek hakynda

 1. 61 ýaşly Daşary işler ministriniň orunbasary we öňki premýer-ministr Sinzo Abenyň dogany Nabuo Kişi Goranmak ministri wezipesine bellendi.
 2. Öňki Saglygy goraýyş, zähmet we abadançylyk ministri Katsunobu Kato, Ýaponiýanyň Ministrler kabinetiniň baş sekretary wezipesine bellendi.
 3. Riota Takeda täze hökümetde Içeri işler we aragatnaşyk ministri wezipesine bellendi.
 4. Takuýa Hirai sanly tehnologiýa ministri wezipesine bellendi.
 5. Ýoko Kamikawa – Adalat ministri wezipesine bellenildi.
 6. Kotaro Nogami – Oba hojalygy, balykçylyk we tokaý ministri wezipesine bellendi.
 7. Syýasatçy Katsuýi Hirasawa – Japanaponiýa üçin aýratyn ähmiýete eýe bolan betbagtçylykdan halas ediş ministri wezipesine bellendi.
 8. Tetsui Sakamoto – 100 milliondan gowrak ilaty bolan ilaty goramak ministri wezipesine bellendi.
 9. Koiçi Hakiuda – bilim we ylym ministri wezipesine bellendi.
 10. Kazuosi Akabane milli ýerler we ulag ministri wezipesine bellendi.
 11. Sindziro Koidzumi daşky gurşaw ministri wezipesine bellendi.
 12. Nisimura ykdysady dikeldiş ministri wezipesine bellendi,
 13. Seýko Hasimoto Olimpiýa we Paraolimpiýa oýunlary ministri wezipesine bellendi. Oýunlar koronawirus pandemiýasy sebäpli indiki ýyla yza süýşürildi.

Mundan başga-da, Ýaponiýanyň Ministrler Kabineti “Osaka Bütindünýä sergisi 2025” bilen bilelikde täze ministr wezipesini döretdi. Bu wezipä Şinji Inou bellendi.

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

IŇ TÄZE HABARLAR

“Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis”

Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis diýip belläp geçti. Türkmenistanyň Prezidenti eden çykyşynda biziň baş maksadymyz,...

«Zenan kalby» ordeni : Täze Perman

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň sanawda berilen raýatlary Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanýar. Bu Permana Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga goşan şahsy goşantlary,...

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» : Täze Perman

Türkmenistanyň  Prezidenti hemişelik Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli Ýurdumyzyň  sanawy berilen raýatlaryna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak barada  Permana...

Saglygy goraýyş işgärleri: Goşmaça hakyň möçberi näçe?

Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Halk maslahatynyň mejlisi : öz işini tamamlady

Türkmenistanyň iň ýokary umumymilli forumy bolan – Türkmenistanyň Halk maslahatynyň mejlisi geçirildi. Dünýäde häzirki epidemiologiki ýagdaýlaryň nazarda tutulmagy bilen Aşgabat şäherinde badalga berlen Türkmenistanyň...

Ol bilmelidi

   Nätanyşdy ýowuzlyk, gazap ýaly söýgä garşylykly ýakymsyzlyklar bilen. Ilkinji gezek çaga duýgylary bilen söýen mähriban ejesinden duýupdy olaryň ýakymsyz tagamyny. Mekdebe ilkinji gezek...

Türkmenistanda elektron söwda ulgamy taýýarlanylýar

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň ýanynda döredilen kompýuter tehnologiýalary merkezinde ministrligiň ulgamyna uýgunlaşdyrylan elektron söwdasynyň maksatnamasyny taýýarlamagyň üstünde işlenilýär. TDH-nyň habar bermegine görä, Aşgabat...

75 belgili awtobusyň gatnaw ugryna üýtgeşme girizildi

Hormatly ýolagçylar! «Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen,...