29/10/2020 22:08
Home IŇ TÄZE HABAR “Volvo” elektrik awtoulag öndürijisi bolmak isleýär

“Volvo” elektrik awtoulag öndürijisi bolmak isleýär

“Volvo” kompaniýasy täze elektrik ulag strategiýasyny we meýilnamasyny düzýändigini mälim etdi. Kompaniýanyň maksady geljekde dünýäniň iň iri elektrik awtoulag öndürijileriniň biri bolmakdan ybaratdyr.

Alymlaryň bellemeklerine görä, elektrikli awtoulaglara bolan gyzyklanmanyň günsaýyn artýandygy we zyňyndylaryň hem barha artmagy, ekologiýany hapalamagy sebäpli her bir awtoulag öndüriji kompaniýa özüniň elektrik ulaglaryny öndürmeli bolýarlar.

Bu kompaniýalardan biri, Şwesiýanyň awtoulag öndürijisi “Volvo” täze elektrik ulagy modelleriniň we elektrik ulag akkumulýatorlarynyň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak ugrundaky tagallalary ýokarlandyrmagy maksat edinýändigini mälim etdi.

 

Täleýnama Sahypamyz

“Ýyldyzlar näme diýýär” –eger bu soragyň jogaby Sizi gyzyklandyrýan bolsa onda bu sahypamyzy yzygiderli yzarlaň!

 

 

 

Okap bilersiňiz  Türkmen alabaýynyň şany dünýä dolýar

IŇ TÄZE HABARLAR

Täze “super” ak reňk tapyldy

Amerikanyň “Perdýu” adyndaky uniwersitetiniň hünärmenleri 95,5% göterim Gün şöhlelerini serpikdirmäge mümkiçlik berýän, aşa ýokary hilli ak boýagy döretdiler. Boýagyň düzüminde kalsiý karbonatyň saklanmagy täze...

Stambul metrosynyň täze ugurlary

28-nji oktýabrda Türkiýede “Mejidiýeköý– Mahmutbeý” ugry boýunça täze metro açyldy. Ilkinji ugry göni aragatnaşyk Stambul şäheriniň hkimi Ekrem Imamoglunyň görkezmesi esasynda sagat 12:00-da başlady....

Nikol Kidmanyň täze taslamasy

Awstraliýaly 53 ýaşly aktrisa Nikol Kidman, Endrýu Bowelliň drama eseri esasynda surata düşüriljek “Bu zatlaryň hakykatdygyny bilýärin” dramasynda baş keşbi janlandyrjakdygyny mälim etdi. Kidman...

Muskyň kosmos internetiniň bahasy

Elon Muskyň eýeçiligindäki hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň hemra esasly global internet taslamasy “Starlink” -iň bahasy mälim edildi.
Okap bilersiňiz  Gül
Hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň iň möhüm...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanyň Hökümetiniň resmi saýty açylar

Türkmenistan halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygyny has-da ösdürer. Habar beriş serişdeleri ugrunda hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda anyk teklipler taýýarlandy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň...

Hawa, meniň adym Doýduk.

Özümi bilenim bäri, -Dogrudanam seniň adyň Doýdukmy? - Sen biriniň näçenji gyzy? -Şu döwürde çagasyna Doýduk diýip dakýan barmy?-diýen soraglar meni yzarlap gelýär. Belki-de maşgalada ilkinji perzende...

Enäniñ perzendine bolan söýgüsi- iñ beýik söýgüdir

 (bolan waka) Bu waka Garrygala sebitlerinde kiçeñräk obalaryñ birinde bolupdyr. Bu wakany maña enem pahyr gürrüñ beripdi. -Biziñ obamyzda 98 ýaşly Ejegül atly garryja daýza bardy....

“Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2020” atly XXV Halkara maslahaty

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan “Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2020” atly XXV Halkara maslahaty (OGT-2020) 2020-nji ýylyň 28-29-njy oktýabrynda Aşgabat şäherinde...