No menu items!
20/09/2020 23:32
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR “Volkswagen” 3 sany zawodyny ýapar

“Volkswagen” 3 sany zawodyny ýapar

Nemes awtoulag öndürijisi “Volkswagen” kompaniýasy koronawirus epidemiýasy sebäpli önümçiligi wagtlaýynça togtadýar. Şeýlelikde kompaniýa işçi güýjüni dörtden birini azaldyp, 3 zawody ýapjakdygyny habar berdi. Nemes awtoulag öndürijisi “Volkswagen” -iň bir esasy bölegi bolan ýük awtoulag öndürijisi “MAN” işçi güýjüniň dörtden bir bölegini azaltmagy meýilleşdirýär. Bu bolsa takmynan 10 müňe golaý adama barabardygy mälim edildi.

Käbir zawodlar üýtgediler

Kompaniýada käbir zawodlaryň önümçiligiň üýtgedip gurmak işleri alnyp barylýar. Üýtgedip gurmagyň çäginde beýleki sebitlere göçüriljekdigi Germaniýanyň Plauen we Wittlihdäki zawodlaryny, şeýle hem Awstriýanyň Ştaýre şäherindäki zawodlaryny öz içine aljakdygy nygtaldy. Üýtgedip gurmak kompaniýanyň maliýe ýagdaýyna 1.8 milliard ýewro oňyn goşant goşar diýip garaşylýar.

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Durmuşy hakynda film surata düşürer

Dünýä belli estrada ýyldyzy Madonna durmuş hekaýasyny beýan edýän bir film surata düşürer. Filmiň edebi esasy aýdymçy tarapyndan ýazylar. Madonna: “Aýdylmadyk we ylham beriji...

Nesip etse äriňdirin….

Sytdyk başlygyny görende ýaýaplap, ýalym-ýulum edip, şonuň göwnünden turjak sözi tapjak bolup oda-köze düşerdi. Wezipesi özünden pesleri, eli ýukany görende welin özüni şir-peleň däldirin...

Ýürekden edilen arzuwlar

Talyplyk ýyllary gyzykly dowam edýärdi. Toparymyzdaky talyplaryň ählisi bäsleşip okaýardylar. Her hepde diýen ýaly, ýazyjylarymyzyň, şahyrlarymyzyň eserlerini okap, özara söhbet ederdik. Kä halatlarda bolsa,...

At çapyşyklary we harby ýöriş

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralar barada hem hasabatlar berildi. Şol hasabatlardan görnüşi ýaly, 28-nji sentýabrda...