No menu items!
8.9 C
Istanbul
06/07/2020 9:22
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Uzak wagtlap galmak isleýär

Uzak wagtlap galmak isleýär

Angliýanyň “Liwerpul” toparynyň 30 ýyl soňra eýe bolan “Premier Liga” çempionatynda ýeňiji bolmagyna saldamly goşant goşan oýunçylaryň biri hasaplanýan Mohammed Salah iňlis toparynda uzak wagtlap galmak isleýändigini aýdýar.

2018-nji ýylda “Liwerpul” topary bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşan Salah bu möwsümde 19 gezek topy tora girizip, toparda tapawutlanmagy başardy.

Salah özüniň “Liwerpul” toparynda galmak isleýändigi hakynda jemgyýetçilik torlarynda şeýle beýanat bilen çykyş etdi.

«Bu ýerdäki ähli zady söýýärin. Şonuň üçin bu ýerde uzak wagtlap galaryn diýip umyt edýärin. Bu ýeriň atmosferasy başga ýerleriňkiden üýtgeşik. Biz toparyň agzalary has-da jebisleşip, birek-birege gowy düşünýäris. Hut şonuň üçin hem, ençeme üstünliklere ýetjekdigimize ynanýarys» — diýip, bellenilip geçilýär.

IŇ TÄZE HABARLAR

“Panasonic” täze gulaklygy bilen tanyşdyrar

“Panasonic” kompaniýasy özüniň täze “RZ-S300W” atly täze görnüşli gulaklyklaryny alyjylara ýetirýär. “RZ-S300W” ady bilen tanyşdyrylan gulaklyklaryň üç görnüşi bar. Olaryň ählisi hem müşderileri kanagatlandyrjak...

Messi “Barselonadan” gidip biler

Lionel Messi 2021-nji ýylda gutarýan şertnamany uzaltmak baradaky gepleşikleri togtatdy. Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň argentinaly hüjümçisiniň bu topardan gidip biljekdigi mälim edilýär. Bu barada “Cadena...

“Barselonanyň” 9000-nji goly

Ispaniýanyň güýçli toparlaryndan biri hasaplanýan “Barselona” toparynyň futbol taryhyndaky 9000-nji goly hasaba alyndy. Bu gol “Barselona” bilen “Wilýareal” toparlarynyň arasyndaky 34-nji tapgyryň duşuşygynda bolup...

“Zenit” Russiýanyň çempiony boldy

Russiýanyň futbol boýunça ýokary ligasy bolan “Premier Liganyň” 2019-2020-nji möwsümdäki çempiony mälim boldy. Ol hem “Zenit” toparydyr. “Zenit” topary çempionatyň 26-njy tapgyrynda myhmançylykda “Krasnodar” toparyny...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Messiniň 700-nji goly

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messi futbol durmuşyndaky 700-nji goluny geçirdi. Iki oýundan bäri Messiniň bu arzyla goluna garaşýan futbol janköýerleri ony “Atletiko...

THY: halkara gatnawlaryny täzeden işjeňleşdirýär

Türkiýäniň milli awiasiýa kompaniýasy (THY) şu ýylyň iýun aýynda halkara gatnawlaryna ýola goýmaga başlady. Kompaniýa halkara gatnawlarynyň sanyny köpeltmek üçin yhlas bilen işleýär. Kompaniýanyň resmi...

MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY DAŇATAR ÖWEZOW ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

Ýokary Okuw Mekdeplerine Okuwa Kabul Etmek başlaýar

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümi tassyklanyldy....