No menu items!
8.9 C
Istanbul
01/06/2020 4:48
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR "Üstünligiň syry"

“Üstünligiň syry”

Ýer şaryny gezip ýören jahankeşde ýigit üstünlik we ýeňiş gazanmak üçin gerekli maslahatlar almak üçin, uzak ýurtlarda tanymal dana akyldar adamyñ ýanyna barypdyr. Kölde balyk tutýan bir dana akyldar adam jahankeşdäniň üstünlik baradaky talaplary  ähli aýdanlaryny diňläpdir we jahankeşdä suwa girmegi buýrupdyr. Geň galmagyny gizläp bilmän, jahankeşde akyldar adama birneme seretdi.
Akyldar adam: “Suwuň içine iniň” -diýdi.
Jahankeşde çäresiz aýagynyň ujuny ýuwaş-ýuwaşdan köle batdy we dyzyna çökdi. Goja oňa dowam et diýdi.
Ýigit: “Bagyşlaň, bu akyldardan nädip üstünlik gazanyp biljekdigimi sorajak bolsam, ol meni masgaralap biler” -diýip seslenipdir.
Akyldar oňa dowam etmegini buýurdy. Jahankeşde egnine düşdi.
– edip bilerinmi?
Goja eli bilen kölüň ortasyna yşarat etdi. Suw ilki ýokarlandy, soň gözlere we maňlaýlara çenli ýetdi. On we on bäş sekuntdan soň gark bolup barýan ýigit, akyldar adamyň köle gaýdyp barmak buýrugyny eşiden ýalydy. Jahankeşde suwdan çykdy.

Akyldar adam: “Indi saňa bir soragym bar” -diýdi. “Aýdyň: çümmek isleýändigiňizdäki ýekeje arzuw näme?”
“Diňe dem almak isledim” -diýip, ýigit pikirlenmän jogap berdi.
– Gowy! Bedeniňizde we düşünjäňizde üstünlik gazanmak üçin şeýle güýçli islegiňiz bar bolsa, hökman üstünlik gazanarsyňyz “-diýdi.
Köpümiz, edil uklamak isleýänimiz ýaly üstünlik islemeýäris. Üýtgetmek dünýäde iň kyn zat. Munuň sebäbi, lezzet alýan lezzetimiziň çäklidigidir. Gorky duýgular bizi gorkuzýar. Dynç almak üçin islegimiz köplenç üstünlik gazanmak islegimizden has ýokarydyr. Aslynda, her kime deň mümkinçilik we wagt berilýär. Diňe kimdir biri azajyk köp iş eder.
Her minutdan ýüz öwürmäge taýyn bolmak durmuşyň gaty möhüm düzgünidir. Bu “gurbanlyk” siziň lezzetiňiz, boş wagtyňyz, gündelik dynç alyşyňyz, köp wagtlap uky almagyňyz, telewizora tomaşa edýän sagatlaryňyz hem bolup biler.

Nurgeldi ILGELDIÝEW

IŇ TÄZE HABARLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Älemgoşar öwüşginli gulaklyklar

Beats kompaniýasy «Powerbeats Pro» atly täze simsiz gulaklyklarynyň dört sany täze reňkini yglan etdi. Älemgoşar reňklerini özünde jemleýän täze gulaklykar açyk sary, gülgüne, gyzyl...

Gün urmadan goranalyň

Tomus paslynyň golaýlamagy bilen ýiti Gün şöhlesini emele getirýär. Käwagtlar tomus paslynyň ýiti Gün şöhlesi adamlarda gün urma hadysasyny emele getirýär. Biz hem gündelik...

Zehinli çagalara sungat ojagy garaşýar

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 6-njy çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyň dürli ugurlary we görnüşleri boýunça şu aşakdaky bölümlere...

Ene ýüregi (Hekaýa)

Wagtyň suw kimin akyp geçişini, dünýäniň bolsa günsaýyn özgerşini duýýarsyňyzmy?! Asyrlarboýy dowam edip gelýän adam durmuşynyň bir hazynadygyna göz ýetirdiňizmi?! Ynha... men ömrümiň aglaba bölegini...