No menu items!
8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:37
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Uçýan ulaglaryň ýaryşy

Uçýan ulaglaryň ýaryşy

2020-nji ýylyñ ikinji ýarymynda dünýäde ilkinji gezek uçýan ulaglaryň ýaryşy geçiriler. Geçen ýyl “Alauda” kompaniýasy “Airspeed” atly ilkinji ulagyny hödürledi. Bu uçýan elektroulag awtoulag muşdaklaryny we beýleki öndüriji kompaniýalaryñ has hem ünsüni çekdi. Elektroulag ulgamy kem-kemden durmuşa ornaşyp barýar. Şu nukdaýnazardan bu ýaryşy geçirilmegi has hem ýerlikli bolar – diýip çaklaýarlar. Şu ýaryşyñ geçirilmegi bilen bu ulaglara isleg bildirýän awtoulag muşdaklarynyñ sany has hem artyp biler.

Şeýle ýaryşy geçirmek üçin iri kompaniýalarynyñ ýolbaşçylarynyñ arasynda geňeşmeler geçirilýär. Ýaryşy Amerikanyñ Birleşen Ştatlarynda geçirmek göz öňünde tutulýar.

Häzirki wagtda ähli öndürilýän elektroulaglarda ýörite datçik ornaşdyrylar, ol hem öz gezeginde ýokary tizlikde baranlarynda öñünden çykýan päsgelçilikleri ýeñip geçmäge kömek eder. Uçýan elektroulaglaryň tizligi sagatda 240 km-e barabar bolar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ženewa awto sergisi yza süýşürildi

Ýer ýüzünde iň iri awto sergileriniň biri bolan Ženewa awto sergisi wagtlaýynça togtadyldy. 600 müň adamyny özünde jemleýän bu sergi dünýädäki käbir sebäplere görä...

Dünýäde iň uzyn Internet kabeli çekilýär

«Facebook» hakykatdan hem dünýäniň iň uly sosial aragatnaşyk torlarynyň birine öwrülýär. Kompaniýa häzirki günlerde Afrikada suwuň astyndan dünýädäki iň uzyn Internet kaberlleriniň birini çekýär. Habar...

Harby ýöriş 24-nji iýunda geçiriler

Russiýada 24-nji iýunda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli harby ýöriş geçiriler. Adatça her ýylyň 9-njy maýynda geçirilýän bu ýöriş...

Bill Geýtsden waksina üçin 388 million dollar

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjy Bill Geýts ABŞ-da hereket edýän “Novavax” biotehnologiýa kompaniýasyna koronawirus waksinasyny döretmek üçin 388 million dollar maliýe kömegini berýär. Kompaniýa bu maliýe...