No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 6:09
No menu items!
Home BILIM Uçurymlardan synag alynmaz

Uçurymlardan synag alynmaz

Täjigistanyň hökümeti ýurtda koronowirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, orta mekdepleriň uçurymlaryna mekdebi tamamlandygy baradaky şahadatnamalary döwlet synaglary geçirilmesizden bermek kararyna geldi.

Ýurduň Bilim ministrligi tarapyndan berlen beýanata görä, gutardyş synaglarynyň bahalary okuwçylaryň şol dersler boýunça soňky üç aýyň içinde alan bahalaryna esaslanyp goýlar.

Şeýle-de bolsa ministrlik tamamlanan okuw ýylynda has göreldeli okan, bäsleşiklerde ýeňiji bolan uçurymlara ýörite sowgatlary gowşurmakçy. Bu dabarany geçirmek biraz soňa goýuldy.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň birnäçe welaýatlarynda bolup geçen giň gerimli suw joşgunlary netijesinde köp sanly adam pidalary,...

Ukraina Türkmenistan bilen howa gatnawlaryny dikeltmäge ymtylýar

Ukrainanyň infrastruktura ministri Wladislaw Krykliý 10-njy iýulda, Kiýewde Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Toýly Ataýew bilen iş duşuşygyny geçirdi ― diýip, ministrligiň resmi saýty habar berýär. Taraplar iki...

«Lapis Lazuli» ulag geçelgesiniň depgini güýçlendirilýär

2020-nji ýylyň 13-nji iýulynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň, Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam...

Ankara Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde ýerleşýän we bu ajaýyp şäheriň adyny göterýän Ankara uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkmenistanyň...