No menu items!
8.9 C
Istanbul
08/07/2020 7:09
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Türkmenistanyň Prezidentiniň Owganystanyň Prezidenti bilen Telefon arkaly Söhbetdeşligi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Owganystanyň Prezidenti bilen Telefon arkaly Söhbetdeşligi

Şu gün, 24-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystanyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy, onuň barşynda türkmen Lideri özüniň owgan kärdeşini ýokary döwlet wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli gutlady.

Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň işjeň häsiýetini nygtamak bilen, Prezidentler iki ýurduň we halklaryň, şonuň ýaly-da halkara jemgyýetçiliginiň bähbidine gönükdirilen sazlaşykly hyzmatdaşlygyň ähmiýetini aýratyn bellediler. Taraplar şeýle-de halkara gün tertibine degişli işleriň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdylar we ikitaraplaýyn görnüşde, edil şonuň ýaly-da halkara guramalarynyň çäklerinde işjeň özara hereketleriň dowam etdirilmegi babatynda ylalaşdylar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Пресс-Релиз :Коронавирус

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса нового типа и предпринимаемыми со стороны международного сообщества комплексными мерами по противодействию этой глобальной угрозе Министерство иностранных дел...

Pizarro futbol ýoluny tamamlady

“Werder Bremen” toparynyň oýunçysy Klaudio Pizarro futbol ýoluny tamamlamak kararyna geldi. 41 ýaşly peruly futbolçy “Werder Bremen” toparynda çykyş edip başlan mahalyndan iki möwsümden...

Internetdäki moda görkezişleriniň uly ýitgisi

Koronawirus pandemiýasy moda görkezişlerine hem özüniň oňaýsyz täsirini ýetirýär. Ýylyň şu möwsüminde Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherinde adatça, moda hepdelikleri geçirilýär.  Oňa dünýäniň dürli künjeginden...

Ilkinji “akylly” gapysyny hödürledi

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy tehnologiýanyň soňky gazananlary gündelik durmuşa ornaşdyrmaga uly üns berýär. Şonuň netijesinde, kompaniýa bu gezek “akylly” gapy döretdi. Onuň üçin 28 patent...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Bazı Bakanlık ve Devlet idarelerinde atamalar

Türkmenistan Devlet Başkanının imzaladığı Kararlar ile bazı bakanlık ve devlet idarelerinde atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. İşte Atamalar ve görev değişiklikleri: Türkmen Devlet Seyitnazar Seyidi...

Ramosyň “Real Madrid” üçin 450-nji oýny

Toparyň kapitany Sergio Ramos indi "Real Madrid" üçin 450-nji “LaLigada” çykyş edýär. "Real Madrid" klubynyň Prezidenti ony gadyrly gutlap, ýörite ýadygärlik “köýnek” sowgat etdi. Ramos...

«Altınyıldız» Aşgabatda dükan açdy

Türkiýäniň meşhur «Altınyıldız Classics» brendiniň döwrebap erkek lybaslary indi Aşgabatda-da elýeterli. «Anadolu» habarlar agentligi kompaniýanyň Türkmenistandaky ilkinji dükanyny açandygyny habar berdi. Täze dükan Aşgabatdaky «Berkarar» söwda-dynç...

Syýahatçylygyň ýitgisi has uly

Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan koronawirus ýokanjy sebäpli dünýä syýahatçylygynda 1,2 trillion dollarlyk ýitginiň bolup biljekdigi mälim edildi. Pudakda öňe gidişlik bolmadyk halatynda ýitginiň hem...