No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 4:42
No menu items!
Home BILIM Türkmenistanly talyp gyz erik ýapragyndan antibakterial serişde aldy

Türkmenistanly talyp gyz erik ýapragyndan antibakterial serişde aldy

Öňümizdäki sentýabrda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň himiýa fakultetinde talyplygynyň dördünji ýylyna girişjek Bägül Sylabowa erik ýapragynyň düzümindäki bakterialara garşy göreşiji ingrediýenti almagy başaryp, ony sabyn önümçiliginde ulanmagyň tehnologiýasyny işläp düzdi. Şeýlelikde, türkmenistanly talyp gyzyň başlangyjy bilen antibakterial sabynlaryň täsirliligini ozalkysyndan ep-esli güýçlendirip bolar ― diýip, «Nesil» gazeti habar berdi.

Bägül, ilki bilen, erigiň ýapragynyň düzüminde saklanýan antibakterial serişde bolan ingrediýenti bölüp aldy. Şol serişde düzümine goşulan sabyn bedeniň öýjüklerini dikeldiji, bakteriýalardan has täsirli goraýjy we antiseptiki häsiýetlere eýe bolýar. Üstesine, şeýle düzümli sabyn diňe bir bedenden bakteriýalary aýyrman, birnäçe wagtlap olaryň gaýtadan bedene ýokuşmagynyň hem öňüni alýar, ýagny goraýar.

Sabyna şeýle garyndy goşulanda, bedende kesel dörediji howply bakteriýalaryň bäşisiniň (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Microccus luteus, Enterococcus faecalis, Proteus) düýbünden ýok bolýandygy görüldi. Şeýle netijäni dünýäniň meşhur kompaniýalarynyň önümleriniň hem diňe käbirinde görüp bolýar. Türkmenistanly talyp gyz bolsa şeýle güýçli täsir edip bilýän sabyny ýerli şertlerde hem taýýarlamagyň mümkindigi baradaky pikiri öňe sürdi. Ýok, bu diňe pikir hem däl, ol pikirini iş ýüzünde subut etdi. Üstesine-de şeýle görnüşli sabynyň zäherleýji häsiýeti ýok, ol ynsan saglygyna we daşky gurşawa düýbünden zyýansyz.

Talyp gyz Bägül Sylabowa bu iş bilen şu ýyl Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanyndaky Ýaş alymlar merkeziniň Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde Ylymlar güni mynasybetli geçiren ylmy taslamalaryň sergi bäsleşigine gatnaşdy. Dört ugur boýunça geçirilen bäsleşigiň «Himiki tehnologiýalar, innowasion materiallar we energetika» ugry boýunça iň gowy iş diýlip, Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyp gyzynyň işi saýlanyldy.

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Bi­ze oka­ma­ga ge­liň!

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty­nyň yk­dy­sat­çy hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ýan okuw mer­ke­zi aşak­da­ky ugur­lar bo­ýun­ça gys­ga möh­let­li (we hü­när taý­ýar­ly­gy) okuw­la­ra ka­bul ed­ýän­di­gi­ni yglan edýär. 1)...

Türkmenistandan Owganystana lukmançylyk kömegi

Türkmenistandan goňşy Owganystan Yslam Respublikasyna polimeraz zynjyrynyň reaksiýasy (Real-time PCR) üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryny ynsanperwer kömegi hökmünde berilýär. Munyň bilen baglanşykly Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga...

ABŞ-da nebit önümçiligi azalýar

ABŞ-da nebitiň öndürilişi soňky 40 ýylyň içindäki iň pes derejä çenli düşdi. Muňa Ýer ýüzünde nebite bolan gyzyklanmanyň azalmagy täsirini ýetirýär. Tutuş ýarym ýyllap yzygiderli...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...