No menu items!
26/09/2020 4:13
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Türkmenistanda Mastercard - halkara töleg kartlary

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen.

MasterCard Standard – bu kart söwda we hyzmat ediş nokatlarynda hasaplaşmak, Internet arkaly harytlary we hyzmatlary satyn almak, uçuş peteklerini satyn almak we myhmanhanalaryň sargyt edilmegi we esasy şuňa meňzeş hyzmatlary amala aşyrmak üçin ulanylýar.

MasterCard Gold (Altyn) – Bu Altyn kart müşderiniň ýokary töleg ukyplylygyny kepillendirýär. MasterCard Standarda görä has ýokary töleg ukyplylygynyň bolmagy bilen, söwda nokatlarynda bu kartyň eýelerine hormat bildirmek bilen aýratyn hyzmatlar we harytlara goşmaça ýeňillik hödürlenilýär. Şeýle-hem kartyň ýitirilen ýagdaýynda we müşderiniň daşary ýurtlarda bolan ýagdaýynda gyssagly nagt puly bermek ýaly artykmaçlyklary ybaratdyr. Şeýle-hem MasterCard Gold kartlaryň hasabyndaky galyndylaryna göterimler hem hasaplanylar.

MasterCard Business — bu kart bolsa edara we kärhanalaryň wekilleri üçin hasaplaşyklarda ullanmak üçin çykarylýar. Bu kart işewür adamlar we daşary ýurtlara iş saparyna gidýän kärhanalaryň işgärleri üçin niýetlenip kärhanalar üçin amatly bolýar.

Ceşme :https://tfeb.gov.tm

 

IŇ TÄZE HABARLAR

“Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis”

Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis diýip belläp geçti. Türkmenistanyň Prezidenti eden çykyşynda biziň baş maksadymyz,...

«Zenan kalby» ordeni : Täze Perman

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň sanawda berilen raýatlary Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanýar. Bu Permana Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga goşan şahsy goşantlary,...

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» : Täze Perman

Türkmenistanyň  Prezidenti hemişelik Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli Ýurdumyzyň  sanawy berilen raýatlaryna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak barada  Permana...

Saglygy goraýyş işgärleri: Goşmaça hakyň möçberi näçe?

Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň täze aýlawyna badalga berler

2-nji oktýabrda  ýurdumyzyň 28-nji futbol çempionatynyň üçünji aýlawyna badalga beriljekdigi baradaky habar Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň resmi saýtynda ýerleşdirildi. Dört aýlawdan ybarat boljak futbol çempionatynda...

75 belgili awtobusyň gatnaw ugryna üýtgeşme girizildi

Hormatly ýolagçylar! «Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen,...

300 million dozada sanjym alar

Ýewropa Bileleşiginiň komissiýasy, COVID-19 pandemiýasyna garşy sanjymyny satyn almak hakynda “Sanofi we “GSK” derman kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda şertnama baglaşandygyny habar berýär. Şeýle...

Arzan bahaly telefonlara isleg ýokarlanýar

Halkara maglumat korporasiýasynyň bilermenlerine görä, pandemiýadan soňra 2020-nji ýylyň ahyrynda dünýäde arzan bahaly akylly telefonlaryň isleginiň artmagyna garaşylýar diýip, "RIA Nowosti" habarlar gullugy salgylanyp...