No menu items!
8.9 C
Istanbul
04/08/2020 11:09
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Türkmenistanda hyzmat we iýmit kärhanalarynyň işi çäklendirilýär

Türkmenistanda hyzmat we iýmit kärhanalarynyň işi çäklendirilýär

Türkmenistanda ýokanç keselleriň öňüni almak üçin birnäçe täze çäklendirmeler girizilýär. Hususan-da, köp adamly ýerlerde indi 2 metr howpsuz aralygy saklamak göz öňünde tutulýar. Bu barada “orient.tm” internet saýtynda bellenilip geçilýär.

2020-nji ýylyň 21-nji iýulyndan 1-nji awgustyna çenli iri söwda merkezleri we bazarlar sanitariýa we dezinfeksiýa işleri sebäpli wagtlaýynça ýapylýar. Azyk we sarp ediş harytlary bölümleri bu söwda kärhanalarynda işini dowam etdirer.

Şeýle hem bu döwürde edaralar we hyzmat kärhanalary ýapylar: kinoteatrlar, teatrlar, seýilgähler, oýun attraksionlary, muzeýler, gözellik salonlary, dellekhanalar, hammamlar, gury arassalaýjylar we tikinçilik atlýeleri. Sport desgalary (basseýnler, fitnes we aerobika klublary), gysga möhletli tölegli kurslar we oýun merkezleri wagtlaýyn ýapylar.

Sişenbe gününden şu aýyň ahyryna çenli jemgyýetçilik iýmit kärhanalary – restoran, kafe, bar, naharhana we çaýhanalar işlemeýär. Şol bir wagtyň özünde jemgyýetçilik iýmit kärhanalary sargyt edilen tagamlary ilata eltip bilerler.

Ministrliklere, edara-kärhanalara, eýeçiligiň görnüşine garamazdan beýleki kärhanalara işgärlerini tapgyrma-tapgyr zähmet rugsadyna ibermek maslahat berilýär.

Şeýlelik bilen, Türkmenistan ýokanç keselleriň öňüni almak üçin meýilleşdirilen çäreleri dowam etdirýär. Ondan ozal ýurduň serhetýaka etraplara we şäherçelere dezinfeksiýa etmek maksady bilen kiçi uçarlary ulanyp, dermanlaryň sepilendigini ýatladýarys. Şeýle hem raýatlara agyz-burun örtüklerini dakynmagy maslahat berlip, ilatyň saglygyny goramak üçin beýleki yzygiderli çäreler görüldi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Halk ýazyjymyz Hudaýberdi Diwangulyýew aradan çykdy

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Hudaýberdi Diwangulyýew aradan çykdy. Dürli powestleriň we romanlaryň awtory bolan ýazyjy döreden ençeme eserleri bilen edebiýat muşdaklarynyň hem-de okyjylar köpçüliginiň söýgüsini...

Türkmenistanly talyp gyz erik ýapragyndan antibakterial serişde aldy

Öňümizdäki sentýabrda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň himiýa fakultetinde talyplygynyň dördünji ýylyna girişjek Bägül Sylabowa erik ýapragynyň düzümindäki bakterialara garşy göreşiji ingrediýenti almagy başaryp,...

Katar Döwletiniň Emiri bilen telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al-Taniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki döwletiň Baştutanlary birek-biregi mukaddes...

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...