21/10/2020 18:05
Home IŇ TÄZE HABAR Türkmenistanda Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek

Türkmenistanda Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek

Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek we sazlaşdyrmak boýunça täzeden seredilen Kioto konwensiýasyna goşulyşmak meselesine bagyşlanan iş maslahaty geçirildi diýlip Türkmenistanyñ Döwlet Gümrük Gullugynyň web saýtynda aýdylýar.  Habarda bellenişine görä, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2020-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň Türkmenistanyň Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek we sazlaşdyrmak boýunça täzeden seredilen Kioto konwensiýasyna goşulmagy baradaky teklibine laýyklykda, 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Bütindünýä gümrük guramasy bilen bilelikde wideo aragatnaşyk arkaly iş maslahaty geçirildi.

Türkmenistanyñ Döwlet Gümrük Gullugynyň  saýtynda aýdylyşyna  görä, iş maslahatyna Döwlet gümrük gullugyndan we söwda amallary we halkara ýük daşamalary bilen bagly işi amala aşyrýan degişli ministrliklerinden we pudak edaralaryndan ýigrimi töweregi wekiller gatnaşdy. Iş maslahatyna gatnaşan Bütindünýä gümrük guramasynyň bilermenleri gatnaşyjylara Konwensiýanyň düzgünlerini giňişleýin düşündirdiler we oňa goşulyşmak üçin bildirilýän talaplar, şertler barada aýtdylar.

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

IŇ TÄZE HABARLAR

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...

Myhman ataňdan uly

Hormatly Prezidentimiz türkmenleriň asyrlar boýy häsiýetinde jemlenen, mirasa sarpa goýmagyň binýadyny çuňňur pelsepeçilik, özboluşly dünýägaraýyş manysyny “Myhmansöýüjilik türkmeniň ruhy-ahlak gözelliginiň ajaýyp keşbidir” diýip belleýär....

Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

“Artisan Gateway” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaý döwletiniň kinoteatrlarynyň umumy girdejisi eýýäm 1,988 milliard dollar barabar bolup, Demirgazyk Amerikada bolsa film prokat bazarynda bolsa...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda 2...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan Hytaý bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň VI mejlisi göni wideo aragatnaşyk arkaly geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady...

Internetiň tizligi üçin 60 emeli hemra

ABŞ-nyň “SpaceX” kompaniýasy “Starlink” internet emeli hemra torunyň bir bölegi hökmünde ýene-de 60 sany emeli hemrany kosmos giňişligine çykardy. Dünýä belli işewür Ilon Maskyň...

Türkiýede Nury Halmämmedowyň adyny göterýän agaç öý

Görnükli  türkmen kompozitory Nury Halmämmedowyň 80 ýyllyk ýubileýi mynasybetli Türkiýäniň Bolu welaýatynyň Seben etrabyndaky Türk dünýäsi sungat şäherçesinde dabaraly çäre geçirildi. Türkmenistanyň Ankara şäherindäki...

Welosiped önümçiliginiň öňdebaryjysy kim?

Ýewropada howanyň üýtgemegine garşy göreşde awtoulag önümçiliginde elektrikli ulaglara has köp ähmiýet berilýän bolsa, welosiped önümçiligi hem ähmiýetliligi bilen tapawutlanýar. Ýewropa Bileleşiginde welosiped önümçiliginde...