25/01/2021 0:46
Home BILIM Türkmenistanda bilimi seljeriş tehnologiýasyndan peýdalanylýar

Türkmenistanda bilimi seljeriş tehnologiýasyndan peýdalanylýar

Hä­zir­ki wagt­da Türkmenistanyň äh­li ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň mu­gal­lym­la­ry we ta­lyp­la­ry bi­lim por­ta­ly­nyň hyz­ma­tyn­dan ne­ti­je­li peý­da­lan­ýar­lar. Mu­gal­lym­lar por­ta­lyň mag­lu­mat­la­ry bi­len bi­lim gor­la­ry­nyň üs­tü­ni ýe­tir­ýär­ler, ta­lyp­la­ryň on­laýn gi­ňiş­lik­dä­ki iş­jeň­li­gi­ne gö­zeg­çi­lik ed­ýär­ler.

«Mugallymlar gazeti» gazetinde habar berlişi ýaly, ta­lyp­lar bi­lim por­ta­ly­na gi­rip, okuw ki­tap­la­ryn­dan we gol­ýaz­ma­la­r­dan ge­rek­li mag­lu­mat­la­ry päs­gel­çiliksiz alyp bil­ýär­ler, wi­deo­la­ra we film­le­re to­ma­şa ed­ýär­ler, ola­ryň maz­mu­nyn­dan bi­lim­le­ri­ni art­dyr­ýar­lar. Por­tal­da ha­bar­laş­ma ul­ga­my he­re­ke­te gi­ri­zi­lip, ta­lyp­la­ra mu­gal­lym­la­ry­nyň kö­me­gin­den peý­da­lan­ma­ga müm­kin­çi­lik dö­re­di­len­dir. Mun­dan baş­ga-da, äh­li ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň bi­lim por­tal­la­ry ýo­ka­ry bi­li­miň ýe­ke-täk mag­lu­mat to­ru­na bi­rik­di­ri­len­dir.

Por­tal­la­ryň iş­jeň ula­nyl­ma­gy ne­ti­je­sin­de mu­gal­lym­lar we ta­lyp­lar köpsan­ly mag­lu­mat­la­ry top­la­ýar­lar, ola­ry öz­leş­dir­ýär­ler, ul­gam­laş­dyr­ýar­lar, ge­rek ýe­rin­de ulan­ýar­lar. My­sal üçin, test ar­ka­ly şol bir so­ra­ga dog­ry jo­gap be­rip bil­me­dik ta­lyp­la­ryň por­tal­da­ky he­re­ket­le­ri sel­je­ri­lip, ne­ti­je­de ola­ryň goý­be­ren kem­çi­lik­le­ri dü­ze­dil­ýär. Şeý­le sel­jer­me­le­riň esa­syn­da işiň öza­ra bag­la­ny­şy­gy kes­git­le­nen­den soň, de­giş­li okuw ma­te­rial­la­ryn­da be­ril­ýän te­ma­ny tä­ze­den iş­le­me­giň ze­rur­dy­gy ýa-da de­giş­li me­se­lä­niň oku­wyň do­wa­myn­da dü­şün­di­ri­li­şi­ni kä­mil­leş­dir­me­giň mö­hüm­di­gi ýa­ly ne­ti­je­le­re ge­lin­ýär. Sel­jer­me­le­ri ada­ty usul­da ama­la aşyr­mak üçin her ta­ly­byň haý­sy ki­tap, gol­lan­ma bo­ýun­ça taý­ýar­la­nan­dy­gy we her aý­ra­tyn te­ma­ny öz­leş­dir­mek üçin nä­çe wagt sarp eden­di­gi ýü­ze çy­ka­ryl­ýar.

“Big Da­ta” teh­no­lo­gi­ýa­ny ula­nyp, sel­jer­mä­ni ge­çir­mek üçin ze­rur bo­lan mag­lu­mat­lar we baş­ga-da örän köp gör­ke­zi­ji aw­to­mat­laş­dy­ry­lan ýag­daý­da top­la­nyl­ýar. Ta­lyp­la­ryň okuw işi­niň gör­ke­zi­ji­le­ri de­giş­li ders bo­ýun­ça al­nan ne­ti­je­le­ri bi­len de­ňeş­di­ri­lip, gys­ga wagt­da sel­jer­me ge­çi­ri­p bol­ýar. Hut şu jä­het­den “Big Da­ta” teh­no­lo­gi­ýa­sy ýo­ka­ry tiz­lik­de uly göw­rüm­li mag­lu­mat­la­ry gaý­ta­dan iş­le­mä­ge, şeý­le hem bi­li­mi do­lan­dyr­ma­ga, onuň hi­li­ni go­wu­lan­dyr­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär.    

Teswirler Sahypamyz

Okap bilersiňiz  «Türkmentelekomdan» ýene bir täze hyzmat
Okap bilersiňiz  «Türkmentelekomdan» ýene bir täze hyzmat

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

Okap bilersiňiz  Dünýäniň iň baý adamynyň baýlygy artdy

IŇ TÄZE HABARLAR

Guwanç Meläýew: Kesbimden kemal tapanym

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýän ynsanlar özboluşly aýratynlygy bilen il içinde tapawutlanyp durýar. Özüniň zehinini zähmetine siňdirýän sungat işgärleriniň döreden eserleri bolsa tomaşaça...

Türk Geňeşi türkmen-azerbaýjan ylalaşygyna ýokary baha berdi

Türk Geňeşi Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda gol çekilen...

Porýe Makgregory jogap tutluşygynda ýeňdi

Abu-Dabi şäheriniň ýörite Söweş adasynda “UFC 257” atly ençeme söweş tutluşyklary geçirildi. Merkezi tutluşykda Konor Makgregor bilen Dastin Porýe garşylaşdy.
Okap bilersiňiz  Söýgüniň güýji we ölmeýän söýgi
Ýylyň esasy tutluşyklaryndan biri hökmünde...

100 million dollar pul baýrakly bäsleşik

Dünýäniň baý adamlaryň hatarynda ikinji orny eýeleýän “Tesla we Space X” kompaniýalaryň ýolbaşçysy Ilon Musk, kömürturşy gazyny özüne siňdirýän ulgamyny döretmek atly bäsleşik yglan...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Oksford derejesinde bilimi berjek uniwersitet

Özbegistanda Oksford derejesinde bilimi berjek Prezident uniwersitetini döretmek meýilleşdirilýär. Daşkent şäherindäki Prezident uniwersiteti birbada 8 müň okuwça bilim berer. Bu barada Özbegistanyň Prezidenti Şawkat...

Söýgi: Bäsleşikden soňky pikirler

Sanly ulgamyň adama beren miwesi sanardan köp. Oturan ýeriňden dünýäniň ol ujunda bolup duran zady edil golaýyňda ýaly görüp bilmek diýermiň, özüňi gyzyklandyrýan maglumatlary...

Porýe Makgregory jogap tutluşygynda ýeňdi

Abu-Dabi şäheriniň ýörite Söweş adasynda “UFC 257” atly ençeme söweş tutluşyklary geçirildi. Merkezi tutluşykda Konor Makgregor bilen Dastin Porýe garşylaşdy. Ýylyň esasy tutluşyklaryndan biri hökmünde...

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar...