No menu items!
8.9 C
Istanbul
02/06/2020 10:26
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Türkmenistan ýokanç kesellere garşy göreşmek meýilnamasyny kabul etdi

Türkmenistan ýokanç kesellere garşy göreşmek meýilnamasyny kabul etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň ýokanç kesellere garşy göreşmek baradaky meýilnamasynynyň kabul edilmegine bagyşlanyp metbugat brifingi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow, saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow, BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy, BMG-niň Ilat gaznasynyň wekili Ýelena Panowa, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýa Sebit Merkeziniň baştutany Natalýa German, ÝHHG Aşgabatdaky merkeziniň Başlygy Natalýa Drozd bilen bir hatarda Türkiýäniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral, daşary ýurtly ilçiler, ýerli we daşary ýurtly metbugat gulluklarynyň habarçylary gatnaşdy.

“Atavatan Turkmenistan” halkara žurnalynyň hem gatnaşan bu metbugat brifinginde şu gün hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasynyň kabul edilendigi bellenilip geçildi.

Şeýle hem metbugat brifinginde Türkmenistanyň Prezidentiniň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň baş direktory Tedros Adham Gebreýesusa iberen hatynda ilatyň saglygyny goramak we ýiti ýokanç keseliniň pandemiýasyna garşy göreşmek üçin Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan görülýän çäreler baradaky maglumat Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisiniň resminamasy hökmünde kabul edilendigi bellenilip geçildi.

Bu resminama BMG-niň resmi dillerinde çap edilip, bu Guramanyň ähli agza ýurtlarynyň arasynda resmi taýdan ýaýradyldy.

Bu metbugat brifingine dünýäniň 17 döwletinden 20-den gowrak daşary ýurtly habarçylar wideo konferensiýa arkaly gatnaşdy.

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...

Iň güýçli türgenleriň sanawy düzüldi

Garyşyk sungaty boýunça rus türgenleri Fýodor Ýemeliýanenko we Habib Nurmagomedow  bu sportuň iň beýik on wekiliniň hataryna girýär, diýip bellenilýär. Bu barada Amerikanyň CBS...

Ženewa awto sergisi yza süýşürildi

Ýer ýüzünde iň iri awto sergileriniň biri bolan Ženewa awto sergisi wagtlaýynça togtadyldy. 600 müň adamyny özünde jemleýän bu sergi dünýädäki käbir sebäplere görä...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Awtoulag önümçiliginde güýçler birikdirilýär

“Renault-Nissan” awtoulag bileleşigi çykdajylary azaltmak we bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmak maksady bilen täze teklibi yglan etdi. Täze teklip edilen taslamanyň çäginde 2025-nji ýyla çenli “Renault”,...

Kosmosda täze döwür: “SpaceX”-iň üstünlikli uçuşy

Amerikaly işewür Ilon Mask tarapyndan döredilen “SpaceX” kompaniýasynyň “Crew Dragon” atly kosmos gämisi içi adamly kosmos giňişligine ugradyldy. ABŞ-nyň taryhynda ilkinji gezek hususy bir...

Kawani bilen gyzyklanýarlar

Italiýanyň “Inter” hem-de Ispaniýanyň “Atletiko Madrid” toparlary Fransiýanyň “PSŽ” toparynda çykyş edýän urugwaýly hüjümçi Edison Kawani bilen gyzyklanýarlar. Kawaniniň “PSŽ” topary bilen şertnamasynyň möhleti...

Uolt Disney nädip başardy?

Bir köpük pulsuz, garyp adamdy. Adamlara kömek etmegi halaýardy. Çörek bölejiklerini berip, dost bolan syçanjyklary onuň durmuşyny nädip düýpgöter üýtgedip bildi? Uolt Disneý (Walt...