No menu items!
23/09/2020 14:18
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR «Türkmenistan: Sport» gyzykly sport ýaryşlaryny hödürleýär

«Türkmenistan: Sport» gyzykly sport ýaryşlaryny hödürleýär

Indi birnäçe ýyldan bäri dünýäniň öňdebaryjy futbol çempionatynyň duşuşyklaryny we sportuň beýleki görnüşleri boýunça iri ýaryşlary göni ýaýlymda alyp görkezýän «Türkmenistan: Sport» teleýaýlymy ilkinji tapgyrlaryndan başlap, Ispaniýanyň futbol çempionatynyň täze möwsüminiň duşuşyklaryny hem futbol muşdaklaryna hödürleýär.

Şeýle hem şu hepdäniň dynç günlerinde Fransiýanyň çempionatynyň duşuşyklary we «Formula 1» halkara ýaryşynyň Italiýa tapgyry göni ýaýlymda görkeziler.

«Turkmentv.gov.tm» hem-de «Tff.com.tm» saýtlarynda berilýän maglumatlara görä, ýaýlymda şu hepde görkeziljek futbol duşuşyklary we «Formula 1» ýaryşy şu tertipde:

10-njy sentýabr:

23:55, Fransiýanyň çempionaty — Liga 1, «Lans» — PSŽ.

11-nji sentýabrda:

23:55, Fransiýanyň çempionaty — Liga 1, «Bordo» — «Lion».

12-nji sentýabrda:

17:55, Formula 1, Italiýa Gran-Prisi.

18:55, Ispaniýanyň çempionaty — La liga, «Eýbar» — «Selta» (duşuşyk «Formula 1» ýaryşy tamamlanansoň başlar).

23:55, Ispaniýanyň çempionaty — La liga, «Kadis» — «Osasuna».

13-nji sentýabrda:

15:55, Fransiýanyň çempionaty — Liga 1, «Lill» — «Metz».

18:05, Formula 1, Italiýa Gran-Prisi.

21:25, Ispaniýanyň çempionaty — La liga, «Wilýarreal» — «Ueska».

23:55, Fransiýanyň çempionaty — Liga 1, PSŽ — «Marsel».

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

IŇ TÄZE HABARLAR

2024-nji ýylda 2 sany kosmonawt Aýa iberiler

NASA-nyň habar bermegine görä, täze “Artemis” taslamasy taýýarlandy. Taslamanyň çäklerinde 2024-nji ýylda erkek we aýal kosmonawtyň (jemi 2 sany) Aýa iberiljekdigi habar berildi. NASA-nyň...

Taryhda şu gün – 23-nji sentýabr

23-nji sentýabr ýylyň 266-njy güni. Geliň, taryhda 23-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar, dünýä inen adamlar we aradan çykanlar bilen gysgaça tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1908...

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Türkmen Lideri Ýaponiýanyň Premýer-ministrini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Suga Ýosihide Ýaponiýanyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. “Siziň ýolbaşçylygyňyzda Ýaponiýanyň syýasy we durmuş-ykdysady...

Gaz bermegiň kadalary kämilleşdirilýär

Türkmenistanyň ilatyna gaz bermegiň kadalary hem-de ýurdumyzdaky kärhanalaryň we guramalaryň gazy peýdalanmagyň kadalaryny kämilleşdirmegiň we döwrüň talaplaryna kybap getirmek barada alnyp barylýan işler barada...

“Lukoil” öňdeligi eýeleýär

Russiýanyň nebit kompaniýasy “Lukoil” Russiýa Federassiýasynyň içinde şahsy kompaniýalaryň arasynda birinji oruny eýeledi diýip, “Forbes” žurnaly habar berýär. Žurnalyň maglumatlaryna görä, kompaniýanyň 2019-njy ýyldaky...