No menu items!
23/09/2020 12:37
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodyna enjamlar satyn alnar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodyna enjamlar satyn alnar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň tehnologik desgalary üçin sorujy enjamy we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak meýilleşdirilýär diýlip sanly  wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen  Ministrler Kabinetiniň nobatdaky Mejlisiň barşynda hasabat berildi. Şol enjamlar ýokary oktanly benzini we onuň goşundysyny öndürýän desga, çalgy ýaglaryny öndürýän we suw üpjünçilik desgalary hem-de Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody üçin bitum öndürýän desgasy üçin niýetlenendir.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, degişli karara gol çekdi. Şol resminama laýyklykda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri durmuşa geçirmek, şeýle hem zawodlar toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen sorujy enjamy we dürli görnüşli sorujy enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlary satyn alnar. Bu babatda zawodlar toplumy öz serişdeleriniň hasabyna Hytaý Halk Respublikasynyň “Helensville Group Limited” kompaniýasy bilen şertnama baglaşar.

Mälim bolşy ýaly, şu hepdäniň dowamynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda gurulmagy göz öňünde tutulan 70 megawat kuwwatyndaky gaz turbinanyň hem-de elektrik bekediniň durkuny täzelemek babatdaky iri taslamalaryň düýbüniň tutulyş dabarasy geçirildi.

Bu habarlay hem okap bilersiňz!

Aşgabatda däne ýa-da suwulygy saklamak üçin niýetlenen parfiýa humlary tapyldy

“Halkbank”: açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolar

Ulaglarda ätiýaçlandyryş işi kämilleşdiriler

Ykdysady üstünlikleriň sergisi we dokma dükanlary

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

IŇ TÄZE HABARLAR

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...

Türkmenistandan senagat desgasy üçin halkara bäsleşik

Balkan welaýatynda kaustik soda, hlor we hlor önümlerini öndürmek üçin zawod toplumynyň taslamasyny düzmek hem-de gurmak üçin halkara bäsleşik yglan etdi. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...

Milli Liderimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine gatnaşyjylara wideoýüzlenmesi

Hormatly jenap Başlyk! Hormatly jenap Baş sekretar! Ilki bilen jenap Wolkan Bozkyry Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygy wezipesine saýlanylmagy bilen gutlamaga hem-de oňa...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanda zenanlaryň ýantorbalary öndürilip başlar

Gökdepäniň gön zawodynyň hünärmenleri teletinden gyz-gelinleriň ýantorbalaryny çykarmagyň üstünde işleýär. Bu ugurda daşary ýurt tejribeleri içgin öwrenilýär. «Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, bu kärhanada şu...

Iň gadymy aýakyzlary tapyldy

Nemes arheologlary Arabystan ýarym adasynda iň gadymy aýakyzlaryny tapdylar. 120 müň ýyl öýdülýän 7 sany aýakyzy, Saud Arabystanynyň Nefud çölünde pil, düýe aýak yzlary...

“Söýgi – durmuşyň özeni”

“Söýgi durmuşy many bilen doldurýar, manynyň peýda bolmagy bilen gelejek hem  peýda  bolýar.”                        ...

Gözleri bilen surat çekýär

Londonda ýaşaýan Sarahnik Sara Ezekiýel aýdyň we durmuşy tassyklaýan şekilleri bilen halkara derejesinde ykrar edildi. Elleriniň we aýaklarynyň tutmaýanlygyna garamazdan, çekýän suratlary örän täsin....