No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 5:23
No menu items!
Home BILIM Türkmen ýaşlary tehnologik täzelikleri amala aşyrýarlar

Türkmen ýaşlary tehnologik täzelikleri amala aşyrýarlar

Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň ýa­nyn­da «Türk­me­na­ra­gat­na­şyk» agent­li­gi bi­len bi­le­lik­dä­ki «San­ly çöz­güt IT meý­dan­ça» ho­ja­lyk jem­gy­ýe­ti­niň dö­re­dil­me­gi ýur­du­myz­da bi­li­mi, yly­my, önüm­çi­li­gi we işe­wür­li­gi bag­la­nyş­dyr­ýan il­kin­ji in­no­wa­si­on top­lu­my­ň eme­le gel­me­gi­ne ba­dal­ga bol­dy ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Hä­zir­ki wagt­da ins­ti­tu­tyň ta­lyp­la­ry­nyň we ýaş alym­la­ry­nyň gat­naş­ma­gyn­da «San­ly çöz­güt IT meý­dan­ça» ho­ja­lyk jem­gy­ýe­ti ta­ra­pyn­dan Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy­na elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy ul­ga­my­ny or­naş­dyr­mak bo­ýun­ça de­giş­li iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. «Halk­bank» Döw­let tä­jir­çi­lik ban­ky­nyň sar­gy­dy bo­ýun­ça aw­tou­lag­la­ryň bel­gi­le­ri­ni ta­na­ýan we onuň esa­syn­da du­ral­ga­nyň der­we­ze­si­ni do­lan­dyr­ýan ul­ga­myň, ýan­gy­jyň harç­la­ny­ly­şy­nyň ha­sa­by­ny ýö­red­ýän prog­ram­ma üp­jün­çi­li­gi taý­ýar­la­nyl­dy.

Türk­me­nis­ta­nyň Zäh­met we ila­ty dur­muş taý­dan go­ra­mak mi­nistr­li­gi üçin elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy­nyň prog­ram­ma üp­jün­çi­li­gi­ni iş­läp düz­mek bo­ýun­ça iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Mun­dan baş­ga-da, Türk­me­nis­ta­nyň Fut­bol fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň, «Biz­nes rek­la­ma» ga­ze­ti­niň we institutymyzyň elekt­ron web saýt­la­ry taý­ýar­la­nyl­dy. Ins­ti­tu­tyň iç­ki res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy do­ly elekt­ron gör­nü­şe ge­çi­ril­di. Dür­li gör­nüş­li aw­to­mat­laş­dy­ry­lan ul­gam­la­ryň we elekt­ron en­jam­la­ryň on­lar­ça­sy iş­le­nip dü­zül­di we pa­tent­leş­di­ril­di. Ola­ryň ara­syn­da «Akyl­ly öý» ul­ga­my, aw­to­mat­laş­dy­ry­lan ýag­ty­lan­dy­ryş ul­ga­my, aw­to­mat­laş­dy­ry­lan ýy­la­dyş­ha­na, Gün kol­lek­tor­ly aw­to­mat­laş­dy­ry­lan tem­pe­ra­tu­ra ka­da­laş­dy­ry­jy ul­gam we bir­nä­çe ro­bot dö­re­dil­di.

Önüm­çi­lik ta­ra­pyn­dan is­leg bil­di­ril­ýän elekt­ron en­jam­la­ry iş­läp düz­mek üçin ins­ti­tu­tyň ta­lyp­la­ry, tas­la­ma­nyň mak­sat­la­ry­na la­ýyk­lyk­da, elekt­ron she­ma­nyň to­po­lo­gi­ýa­sy­ny tas­la­mak, she­ma üçin amat­ly ýa­rym­ge­çi­ri­ji ele­ment­le­ri, mik­ro­gö­zeg­çi­le­ri we pe­ri­fe­ri­ýa en­jam­la­ry­ny saý­lap al­mak, ýö­ri­te­leş­di­ri­len prog­ram­ma üp­jün­çi­li­gi­ni dö­ret­mek, elekt­ron she­ma­nyň to­po­lo­gi­ýa­sy­nyň su­ra­ty­ny pla­ta ge­çir­mek, ele­ment­le­ri keb­şir­le­mek, elekt­ron she­ma­nyň ýy­ly­lyk ka­da­la­ry­ny kes­git­le­mek, daş­ky gu­ty­nyň mo­de­li­ni iş­le­mek we ýa­sa­mak ýa­ly iş­le­ri öz­leş­dir­ýär­ler. Ne­ti­je­de, ta­lyp­lar elekt­ron en­jam­la­ry tas­la­mak­dan baş­lap, onuň iş­çi mo­de­li­ni ýa­sa­ma­ga çen­li teh­no­lo­gik zyn­jy­ry do­lu­ly­gy­na öz­leş­dir­ýär­ler.    

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Gruziýa awiakerosiniň 80 göterimini Türkmenistandan import edýär

«Gruziýada sarp edilýän awiakerosiniň 80 göterimi Türkmenistandan import edilýär» diýip, ýurduň nebit önümlerini import ediji birleşigi habar berýär. Ýurdumyzyň Nebitgaz toplumynyň resmi saýtynyň bu birleşigiň...

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Tom Kruzyň kosmos filmi üçin 200 million dollar

“Universal Pictures” kompaniýasy Tom Kruzyň kosmos baradaky filmi üçin 200 million dollar bölüp bermegi meýilleşdirýär.  Ady entek belli bolmadyk bu film üçin aktýor Tom...

Dünýäde ilkinji suwasty muzeý

Gresiýada dünýäde ilkinji suwasty muzeý döredildi. Bu muzeý bir mahal suwa gark bolan gäminiň töwereginde emele geldi. Häzir bu muzeýe syýahat etmek isleýänleriň sany...