No menu items!
23/09/2020 12:04
No menu items!
Home BILIM Türkmen taryhyna bagyşlanan täze neşir

Türkmen taryhyna bagyşlanan täze neşir

Ýaňy-ýakynda «Ylym» neşirýaty tarapyndan Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň bölüm müdiri, taryh ylymlarynyň kandidaty Allaguly Berdiýewiň «Günorta Türkmenistanyň XVI—XVIII asyrlardaky maddy medeniýeti» atly kitaby neşir edildi.

«Edebiýat we sungat» gazetinde habar berlişi ýaly, tanymal arheolog A.Berdiýewiň uzak ýyllaryň dowamynda alyp baran ylmy barlaglarynyň netijelerine bagyşlanan täze kitap ýurdumyzyň günorta sebitlerinde ýerleşýän XVI—XVIII asyrlar bilen senelenýän gadymy ýadygärlikleriň ylmy taýdan öwrenilişi, şol ýadygärlikleriň binagärlik aýratynlyklary, senetçiligi, maddy medeniýeti barada ylmy maglumatlara baýlygy bilen tapawutlanýar.

Bulardan başga-da täze kitapda gadymy ýadygärlikleriň taryhy hem-de dürli ýyllarda şol ýerlerde alnyp barlan ylmy barlaglar netijesinde ýüze çykarylan dürli gymmatlyklara degişli fotosuratlara uly orun berilýär.

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

IŇ TÄZE HABARLAR

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...

Türkmenistandan senagat desgasy üçin halkara bäsleşik

Balkan welaýatynda kaustik soda, hlor we hlor önümlerini öndürmek üçin zawod toplumynyň taslamasyny düzmek hem-de gurmak üçin halkara bäsleşik yglan etdi. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...

Milli Liderimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine gatnaşyjylara wideoýüzlenmesi

Hormatly jenap Başlyk! Hormatly jenap Baş sekretar! Ilki bilen jenap Wolkan Bozkyry Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygy wezipesine saýlanylmagy bilen gutlamaga hem-de oňa...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Söýgi – durmuşyň özeni”

“Söýgi durmuşy many bilen doldurýar, manynyň peýda bolmagy bilen gelejek hem  peýda  bolýar.”                        ...

Eziz Watan – bagta barýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Bedew» atly şygrynda: Guwanjymyz, şöhratymyz, şanymyz — Watandyr gursakda şirin janymyz — diýip, mähriban Diýarymyzy söýmegiň beýik nusgasyny görkezýär. Mähriban Arkadagymyzyň wasp edişi...

Teleýaýlym bäsleşiginiň taryhy rekordy

Angliýada ýaýlyma berilýän “Kim millioner bolmak isleýär” atly bäsleşikde rekord goýan Donald Fear, berlen sowallara dogry jogap berip, 1 million funt-sterling pul baýragyny almagy...

Türkmen milli şaý-sepleri

Türkmen zergärçilik sungatynda aýal-gyzlaryň şaý-sepleri esasy orny eýeleýär. Türkmen aýal-gyzlarynyň şaý-sepleri özüniň gözbaşyny örän gadymy döwürlerden alyp gaýdýar. Türkmen ussalary beýleki halklaryňka meňzemeýän ajaýyp...