8.9 C
Istanbul
16/07/2020 8:04
Home IŇ TÄZE HABAR Türkmen-fransuz işewürler maslahatyny onlaýn geçirmek teklip edildi

Türkmen-fransuz işewürler maslahatyny onlaýn geçirmek teklip edildi

Wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylarynyň Fransiýa Respublikasynyň «Medef International» telekeçiler assosiasiýasynyň Baş sekretary hanym Žeraldin Lemble we bu guramanyň agzalary bilen duşuşygy boldy.

«Medef Internationalyň» ýolbaşçysy iri fransuz kompaniýalarynyň hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň işewürligini ösdürmäge berýän ägirt uly goldawyny nazarda tutup, türkmen hyzmatdaşlary bilen göni we netijeli gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirýändiklerini nygtady.

Söhbetdeşligiň barşynda, iki dostlukly ýurduň döwlet we hususy düzümleriniň gatnaşmagynda onlaýn görnüşinde bilelikdäki türkmen-fransuz işewürler maslahatyny geçirmegiň mümkinçiligine garaldy we umumy bähbitlere laýyklykda özara peýdaly hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirildi.

IŇ TÄZE HABARLAR

“Super Mario” rekord bahadan satyldy

“Super Mario” oýnunyň bir nusgasy 1985-nji ýylda Nintendo güýmenje ulgamy (NES) platformasynda çykyş edip, öz rekordyny täzeledi. BBC-niň habar bermegine görä, şu ýyl çykan we...

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň yl­my-önüm­çi­lik mer­ke­zi

Ygtyýarnama № 1-29-26-218 Türk­me­nis­ta­nyň In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň yl­my-önüm­çi­lik mer­ke­zi 2020/2021-nji okuw ýy­ly üçin aşak­da­ky hü­när­ler boýunça okuwa kabul edýändigini yglan edýär. Dizaýn...

Türkmenistan bilen Gazagystanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi bilen telefon arkaly gepleşikleri geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda iki...

Türkmenistan Russiýadan ýeralmanyň tohumyny satyn alar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalygynda alnyp barylýan özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmak, oba hojalyk önümlerini öndürijileriň ýerden ýokary hasyl öndürmek ugrunda alyp barýan...

«Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi wagtlaýyn çäklendirilýär

Halkyň arasynda “Jygyllyk diýlip hem bilinýän «Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi wagtlaýyn çäklendirilýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetiniň sahypasynda ýerleşdirilen bildirişde aýdylýar.  Nygtalşy ýaly, arassaçylyk,...