27/10/2020 14:33
Home IŇ TÄZE HABAR Türkiýedäki Türkmenistanlylar üçin HES kodu nireden alynýar?

Türkiýedäki Türkmenistanlylar üçin HES kodu nireden alynýar?

Häzirki wagtda Türkiýede bilim alýan we dürli sebäpler bilen Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanlylar üçin HES kodu diýlip bilinýän Hayat Eve Sığar (Durmuş Öýe Sygar) koduny nähilli  we nireden almaly soragy gyzykly bolup durýar.  Sebäbi soňky wagtda metro we şäher içi awtobus gatnawy ýaly köpçülikleýin ýerlerde hem HES kodynyň ähmiýeti artdy.

Ilki bilen HES kody näme soragyna jogap tapaýlyň! Türkiýäniň Saglyk ministrliginiň saýtyndaky maglumatlara görä, HES kody Gözegçilikli jemgyýetçilik durmuş döwründe, transport serişdelerinden we durmuş hyzmatlaryndan peýdalynylýan wagtynda HES kody berilen şahsyň  COVID 19 pandemiýasy bilen baglanşykly ýagdaýyny ygtybarly görkezýän kod serişdesidir. Paýlaşylýan HES kodynyň üsti bilen applikasynyň ýa-da edaralara berilen sistemanyň üsti bilen ýagdaý anyklanyp bolýar.

Daşary ýurtlylar HES kody alyp bilýärmi?

HES kody ilki başda Türkiýäniň raýatlary üçin herekete geçen bolsa hem, bu kody Türkiýedäki daşary ýurt raýatlary hem alyp bilerler. HES kody aslynda Applikasiýanyň üsti bilen, e-döwlet üsti bilen, şeýle hem SMS arkaly alyp bolýar.

Daşary ýurtlylar HES kody almak üçin, SMS usulyny ullanýarlar we  SMS üçin HES ýazyp, milletini, pasport belgisi, doglan ýylyny, familiýasyny we näçe günlik kod isleýän bolsa ony ýazyp ibermeli.

Türkiýedeki Türkmenistanlylar üçin HES kody

Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanlylar HES kodyny almak isleýän bolsalar, onda, SMS üçin

  1. HES ýazmaly we bir boşluk goýmaly
  2. TKM ýazmaly we bir boşluk goýmaly (Türkmenistan üçin kod)
  3. Pasport belgisini ýazmaly we boşluk goýmaly (mysal üçin A11…. )
  4. Doglan ýalyny ýazmaly we boşluk goýmaly (mysal üçin 1990 )
  5. Soňra Familýasyny ýazmalywe boşluk goýmaly (mysal üçin Myradov)
  6. Näçe günlik HES kodyny isleýän bolsalar ony ýazmaly(mysal üçin 30)

We 2023 belgisine SMS ibermeli.

Gelin indi hemmesini bilelikde ýazaýlyň

HES TKM A11111111 1990 Myradov 30

Mobil telefonyň SMS iberilýän ýerine ýokardaky maglumaty ýazyp  2023 belgä SMS  ibermeli

Halkara uçar gatnawlarynda täze möhlet

Şäherara awtobus gatnawlary haçan başlaýar?

 

Otly gatnawlary barada täze maglumat

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

Foto Habarlar Sahypamyz

Ýurdumyzyň gözel künjegine degişli fotosuratlary bu sahypadan tapyp bilersiňiz!

IŇ TÄZE HABARLAR

Hamilton Şumaheriň rekordyny täzeledi

Dünýä belli ussat “Formula 1” ýaryşynyň sürüjisi Lewis Hamilton “Algarve” halkara aýlawynda Portugaliýa “Gran Prisinde” 92-nji ýeňşini gazanyp, rekord täzelemegi başardy. Hamiltondan öň Maýkl...

Söýgüniň gadryny biliň!

(bolan waka) Söýülýärkäň gadryny bil gujakla, Ölesiň geler görseň özge gujakda... Bu waka iki ýyl mundan ozal bolupdy. Şol gün Ýunusyň durmuşynda düýbinden başgaça bir günleriň biri...

Hakyky söýgi

Döwlet agasy Şatlyk bilen tokaýa aýlanmana gidipdiler. Döwlet tebigaty synlamak üçin uzaklara seredýärdi. Döwlet (D): “Içimde alada bar emma nämedigine düşünemok.” Şatlyk (Ş): “Näme hakda pikir...

Atyzda aýdylan söz

(hekaýa) Ýüzüňi sypap geçýän salkyn şemal, baglaryň şahalaryndan pessaýlyk bilen gaýyp gaçýan ýapraklar tebigatda güýz paslynyň dowam edýändigini alamatlandyrýardy. Güýzüň sergin säherinde pagtaçylyk toparynyň ýygymçy...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

2025-nji ýyla çenli awtomatizasiýanyň netijeliligi

Şweýsariýada geçirilen “Bütindünýä ykdysady forumy” telekeçilik pudagynda awtomatizasiýanyň netijeliligi baradaky täze çaklamalary mälim etdi. Forumyň hasabatyna görä, öňümizdäki 5 ýyldan soňra işleriň ýarysynyň robotlar...

Türkmenistanyň 2021-nji ýyldaky ösüş görkezijileri

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady topluma gözegçilik edýän orunbasary G.Müşşikowyň, maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarowyň hem-de Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny...

Bizde…

Biziñ maşgalamyzda alty adam ýaşaýar. Kakam, ejem, üç sany gyz doganym we men. Dogry pikirlendiñiz... men bir näçe wagt garaşylyp hem arzuw edilip, üç...

Italiýadan dokma enjamlary, Awstriýadan aragatnaşyk enjamlary satyn alnar

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň dokma pudagyny hem-de aragatnaşyk ulgamyny has-da ösdürmäge degişli möhüm resminamalara gol çekdi. ITALIÝADAN...