No menu items!
8.9 C
Istanbul
05/04/2020 5:38
No menu items!
Home Dünýä Tokio-2020 Olimpiýa oýunlary 2021-nji ýyla geçirildi

Tokio-2020 Olimpiýa oýunlary 2021-nji ýyla geçirildi

24-nji martda Halkara Olimpiýa Komitetiniñ ýolbaşçysy Tomas Bah bilen Ýaponiýanyñ Premýer-ministri Sindze Abeniň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda Tokio-2020 oýunlarynyñ senesini yza süýşürmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Sindzo Abe we Tomas Bah Olimpiýa oýunlaryny 2021-nji ýylyñ tomusdan gijä galman geçirmeli diýip karara geldiler. Munuñ sebäbi bolsa dünýäde ýüze çykan käbir meseleler bolup durýar. Şeýle hem bu sebäp bilen olimpiýa oýunlarynyñ saýlama tapgyrynyñ hem senesi süýşürildi.

Tomusky Olimpiýa oýunlaryny Tokio şäherinde 2021-nji ýylyň 24-nji iýuly-9-njy awgusty aralygynda geçirmek meýilleşdirildi.

SON HABERLER

Aliment tölemekden boşadylyp bilinýärmi?

Aliment tölemekden boşatmak ýa-da olar boýunça berginiň azaldylmagy diňe kazyýetiň çözgüdi esasynda geçirilýär. Eger kazyýet aliment töleýäniň näsaglygy sebäpli ýa-da esasly başga sebäplere görä aliment...

Aliment tölemek hakynda şertnama haýsy tertipde baglaşylýar?

Aliment tölemek hakynda şertnama aliment tölemäge borçly adam bilen ony alýan adamyň arasyndaky meýletin ylalaşyk boýunça, aliment tölemäge borçly adamyň ýa-da aliment alýanyň kämillik...

Döwlet kömek pullarynyň nähili görnüşleri bellenilýär?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 55-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, Türkmenistanda wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça, göwrelilik we çaga dogurmak boýunça, çaga doglanda...

Döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 67-nji maddasynyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda, döwlet kömek pullarynyň bellenilmegi üçin (muňa wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?