No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 5:38
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR TFF-niň ýygnagy geçiriler

TFF-niň ýygnagy geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy öz resmi saýtynda 13-nji iýulda federasiýanyň ýolbaşçylarynyň, eminleriň we tälimçileriň gatnaşmagynda maslahatyň geçiriljekdigini habar berdi.

Maslahatda milli çempionatymyzyň birinji we ikinji aýlawynyň jemleri jemlener. Mälim bolşy, çempionatyň birinji ýarymy «Altyn asyr» futbol toparynyň öňdeligi bilen tamamlanypdy. Geçen ýyllarda bolşy ýaly, şu ýyl esasy ýaryş «Altyn asyr» bilen «Ahalyň» arasynda geçiriler.

Şeýle hem TFF-niň maslahatynda çempionatyň üçünji we dördünji aýlawlarynyň tertibine serediler. Bu tertip örän möhümdir. Çünki Ýer ýüzünde koronowirus pandemiýasynyň öz täsirini azaltmagy bilen, ýylyň ikinji ýarymynda «Altyn asyryň» we Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň halkara duşuşyklary geçirmegine garaşylýar. Şol duşuşyklaryň geçiriljek günleri çempionatyň ikinji ýarymynyň tertibini düzmekde uly orny eýelär.

TFF-niň maslahatynda Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň täze möwsümi üçin hem bijeler çekiler. Bu ýaryşyň ýeňijisiniň 2021-nji ýylda AFK-nyň kubogynda ýurdumyza wekilçilik edip biljekdigini ýatladýarys.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

COVID-19 sanjymy: lukmançylyk synaglaryna başlady

ABŞ-nyň “Johnson & Johnson”derman kärhanasy täze koronawirus (Covid-19) sanjymyny synagdan geçirip başlady. “Clinical Trials Arena” internet neşiriniň habar bermegine görä, kompaniýa ABŞ-da we Belgiýada...

Meşhur derwezeban futbol bilen hoşlaşdy

Dünýä meşhur derwezeban Iker Kasilýas futbol karýerasyny tamamlady. Onuň futbol äleminde iň soňky oýny “Porto” toparynda 2019-nji ýylyň aprelinde “Riu Awe” topary bilen geçiren...

Täze “Galaxy” enjamlary tanyşdyryldy

Günorta Koreýanyň “Samsung Electronics” kompaniýasy “Galaxy” brendli täze enjamlaryny  ilkinji gezek onlaýn görnüşde halk köpçüligine ýetirdi. “Galaxy Unpacked” diýlip atlandyrylan çärede  “Note” seriýasyndaky “Galaxy...

Zenan syýahatçylardan täze rekord

Beýik Britaniýaly iki zenan iki adamlyk welosipedde dünýäniň aýlanyp çykyp, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Täsinlik neşiriniň wekilleri bu syýahatyň esasy aýratynlygy hökmünde onuň gysga...