29/10/2020 21:17
Home IŇ TÄZE HABAR “Tesla”-nyň 50 milliard dollarlyk ýitgisi

“Tesla”-nyň 50 milliard dollarlyk ýitgisi

“Tesla” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Elon Musk, elektrik awtonom awtoulaglaryň bahasyny takmynan 25 müň dollar arzanlatmak üçin batareýalary ulanmagyň 3 ýyl bolandygyny yglan edeninden soň, kompaniýanyň paýnamalary 50 milliard dollar gymmatyny ýitirdi. “Tesla”-nyň bazar bahasy sişenbe güni bazarda 5,6 göterim azalyp, amallar gutarandan 2 sagat soň, ýene 20 milliard dollar pese gaçyp, 6,9 göterime deň boldy. Maýa goýumçylary her ýyl 22-nji sentýabrda geçirmek ýola goýlan “Batareýa güni” çäresinde “Tesla”-dan öňegidişlige garaşýardylar. Şeýle-de bolsa, Musk bu mesele boýunça hiç hili beýanat bermedi.

Geljek üç ýylyň dowamynda Musk batareýanyň çykdajylaryny ýarym esse azaltmagy we 25 000 dollar bahasy bolan täze modeli çykarmagy wada berdi.

Beýleki tarapdan, “Tesla” kompaniýasy “Model S Plaid” diýlip atlandyrylýan 520 mil aralygy geçip biljek täze modelini hödürledi. Sagatda 320 km tizlige barabar boljak täze modeliň 2021-nji ýylda önümçilige başlamagyna garaşylýar.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

Okap bilersiňiz  «Merkezi Aziýa – Hytaý»: ministrler derejesindäki ilkinji duşuşyk

IŇ TÄZE HABARLAR

Täze “super” ak reňk tapyldy

Amerikanyň “Perdýu” adyndaky uniwersitetiniň hünärmenleri 95,5% göterim Gün şöhlelerini serpikdirmäge mümkiçlik berýän, aşa ýokary hilli ak boýagy döretdiler. Boýagyň düzüminde kalsiý karbonatyň saklanmagy täze...

Stambul metrosynyň täze ugurlary

28-nji oktýabrda Türkiýede “Mejidiýeköý– Mahmutbeý” ugry boýunça täze metro açyldy. Ilkinji ugry göni aragatnaşyk Stambul şäheriniň hkimi Ekrem Imamoglunyň görkezmesi esasynda sagat 12:00-da başlady....

Nikol Kidmanyň täze taslamasy

Awstraliýaly 53 ýaşly aktrisa Nikol Kidman, Endrýu Bowelliň drama eseri esasynda surata düşüriljek “Bu zatlaryň hakykatdygyny bilýärin” dramasynda baş keşbi janlandyrjakdygyny mälim etdi. Kidman...

Muskyň kosmos internetiniň bahasy

Elon Muskyň eýeçiligindäki hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň hemra esasly global internet taslamasy “Starlink” -iň bahasy mälim edildi.
Okap bilersiňiz  De Bruýne - Angliýanyň iň gowy futbolçysy
Hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň iň möhüm...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan polietilen söwdasynyň jümmüşinde

Koronowirus pandemiýasy Ýer ýüzünde plastmassa önümlerine bolan islegiň azalmagyna getirdi. Onuň deregine bir gezeklik önümleri öndürmäge mümkinçilik berýän polietilen halkara söwdanyň iň geçginli harytlarynyň...

 Sahypalara sygmadyk söýgi

                         (hakyky durmuşdan alnan)  ...Agzybir  maşgaladaky bu günki gykylyk hemmeleri geň galdyrdy. Bu wakalaryň sebäpkäri hökmünde anyk biri görkezilip bilinmezdi, emma Bahar daýza hiç çekinmän...

BMG-niň Ýewropa Ykdysady Komissiýasy bilen hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň (BMG ÝYK) Ýerine ýetiriji...

Musa Jalaýew Russiýanyň çempiony bolmak üçin ýaryşar

Türkmenistanly suwda ýüzüji türgen Musa Jalaýew Russiýanyň çempionatyna gatnaşar. Suwda ýüzmek boýunça Bütinrussiýa federasiýasynyň resmi saýtynda berilýän maglumata görä, çempionat 25 ― 30-njy oktýabr günlerinde...