No menu items!
8.9 C
Istanbul
01/06/2020 4:23
No menu items!
Home DÜNÝÄ Tennis muşdaklary üçin gynançly habar

Tennis muşdaklary üçin gynançly habar

Dünýä belli “Wimbeldon” tennis ýaryşy dünýäde häzir dowam edýän çylşyrymly döwürde häzirlikçe ýatyryldy. Bu barada goşmaça maglumatlar 1-nji aprelde habar berler diýip, Germaniýanyñ Tennis federasiýasynyñ başlygynyñ orunbasary Dirk Horford habar berýär.

“Wimbeldon” tennis ýaryşynyň taryhynda ilkinji gezek şeýle ýagdaýa duş gelýär. Bu ýaryş 1945-nji ýyldan bäri geçirilip gelýär.

– Bu ýaryşyñ häzirlikçe goýbolsun edilmegi dogry karar we bular ýaly ýaryşlaryñ senesini üýtgedip we yza süýşürip bolýar, emma oktýabr aýynda otda tennis oýnamak mümkin däl, sebäbi şol döwürde ot çygly bolýar we oýnamak kynçylyk döredýär diýip, Horford belläp geçýär.

“Wimbeldon” çempionatyny 29-njy iýun-12-nji iýul aralygynda geçirmek meýilleşdirilýärdi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Çagalar sungat mekdebi okuwçylara garaşýar

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 5-nji çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyň dürli ugurlary we görnüşleri boýunça şu aşakdaky bölümlere...

Türkmenistan-Owganystan-Azerbaýjan arasynda üçtaraplaýyn duşuşyk

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki döwletiň Baştutanlary mähirli, doganlarça salamlaşyp, özara söhbetdeşlikde...

Emeli göz adaty gözden has ýiti bolar

Gonkongyň Saglyk we tehnologiýalar uniwersitetiniň inženerleri bionik gözi işläp düzdüler. Häzirki wagtda ol ylmy synaglardan geçirilýär. Eýýäm käbir synaglaryň netijesi emeli gözüň adaty gözden...

Dünýäde iň uzyn Internet kabeli çekilýär

«Facebook» hakykatdan hem dünýäniň iň uly sosial aragatnaşyk torlarynyň birine öwrülýär. Kompaniýa häzirki günlerde Afrikada suwuň astyndan dünýädäki iň uzyn Internet kaberlleriniň birini çekýär. Habar...