22/10/2020 7:55
Home IŇ TÄZE HABAR Täze ýolbaşçylar wezipä bellendi

Täze ýolbaşçylar wezipä bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň şu ýylyň 9 aýynda alnyp barylýan işleriniň jemleri jemlendi. Şeýle hem mejlisiň dowamynda ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak meselelere garaldy.

Şonuň netijesinde:

  • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Agamyradow Pürli Nurmämmedowiç işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.
  • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Mämmetmyrat Geldiniýazow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellendi.
  • Durduly Durdylyýew işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipesinden boşadyldy.
  • Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Merjen Gündogdyýewna Geldiýewa Aşgabat şäheriniň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesine bellenildi hem-de ol Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.
  • Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Ogulaltyn Amandurdyýewna Çerkezowa Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.
  • Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Azat Muhammedowiç Ataýew Türkmenistanyň Bilim ministriniň ýokary we orta hünärment mekdepleri boýunça orunbasary wezipesine bellenildi hem-de ol Telekomunikasiýalar we informatika institutynyň ylmy işler boýunça prorektory wezipesinden boşadyldy.
  • Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Aleksandr Amanow Türkmenistanyň Bilim ministriniň mekdep we mekdebe çenli çagalar edaralary boýunça orunbasary wezipesine bellenildi.
  • Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Orazdurdy Meýlisowiç Suwhanowy başga işe geçmegi sebäpli “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň başlygy wezipesinden boşatmak hakynda “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda çykaran 3-nji karary tassyklanyldy.
  • Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Guwançmyrat Akmämmedowy “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň başlygy wezipesina saýlamak hakynda “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda çykaran 4-nji karary tassyklanyldy.
Okap bilersiňiz  Türkmenistan ile İtalya siyasi istişarelerde bulundu
Okap bilersiňiz  “Panasonic” täze gulaklygyny tanyşdyrar

Türkmenistanyň paýtagty Ak şäherim Aşgabatdan pursatlar

Okap bilersiňiz  EBRD:TAPI project and Trans-Caspian gas pipeline.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gülälek Gulmyradowa:Käbäm bilen bile ýörän ýollarym!

Dünýäde şeýlebir bagt bar, ol seniň çagalyk arzuwlaryň wysal bolanda ýüze çykyp, seniň nurly dideleriňe mähir – muhabbete besläp, başyňy göge ýetirýär. Ol bagt...

“Garagum ýalkymy : Wideo we Foto Habar

Gözel Diýarymyzyň Garagum sährasyndaky köp ýyllardanbäri ody sönmeýän Derweze gaz krateridir. Ol “Garagum ýalkymy” diýlip atlandyryldy. Biz bu barada öň saýtymyza Foto Habar ýerleşdiripdik....

Öz asyrynyň ogly : Jelaleddin Meňburny

Häzire çenli “Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyzyň 3 bölümini saýta ýerleşdirdik. Häzir bolsa makalamyzyň soňky bölümini Size ýetirýäris.
Okap bilersiňiz  Daşary syýasat : Giň gün tertibi
Ýurdy goramaklygyň meselelerine garan ýokary...

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Bütindünýä statistika güni

Bütindünýä statistika güni Birleşen Milletler Guramasynyň Statistika geňeşiniň ýolbaşçylygyndaky global hyzmatdaşlyk çäresidir. BMG-niň Ykdysady meseleler boýunça Statistika departamentiniň we möhüm habarlary kesgitleýän web sahypasy...

Berkarar döwletimiziň Bitaraplyk syýasaty

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasaty” atly gepleşiginiň  taýýarlanylyşynyň aýratynlygy we ähmiýeti barada okuw sapagy geçirildi. Bu okuw sapagyna institutymyzyň...

Aýtmasy kyn bolan “üç söz”

(hekaýa) Içimi dertdeş gündeligime dökäýmesem başga hiç kime aýdyp bilemok. Öňler kinolarda görenimde ýa bolmasa çeper eserlerde okanymda, aşyk öz magşugyna şol jadyly “üç sözi”...

Ýaşlyk Ýyllary: Jelaleddin Meňburny

“Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyza dowam edýäris. Soltan Muhammet Ala ed-Din (1200-1220 dol.ýyl.) Anuşteginler neberesiniň wekili bolmak bilen, Abul Muzaffar Tekeşiň (1172-1200...