26/09/2020 5:38
Home DURMUŞ Täze Sahypa “Täleýnama”: Ýyldyzlar näme diýýär?

Täze Sahypa “Täleýnama”: Ýyldyzlar näme diýýär?

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty okyjylaryna has gyzykly we peýdaly habarlary, şeýle-de seljermeleri ýetirmek maksady bilen täze sahypalar açmaga dowam edýär. Ýakynda Size täze açylan “Saglyk” sahypamyz we soňky döwürde has işjeňleşen  “Teswirler” sahypamyz barada habary saýtymyza ýerleşdiripdik.  Bugün Size ýetirjek sahypamyz bolsa “Täleýnama” sahypasydyr.

Her gün millionlarça adamlar «ýyldyzlar näme diýýär» diýen gyzyklanma bilen gazet-žurnallaryň ýa-da web saýtlaryň sahypalaryny gözden geçirýärler. Ýyldyzlaryň täsiri astynda adamyň doglan senesine laýyklykda düzülen çyzga goroskop diýilýär. Bu söz türkmen dilinde täleýnama diýip terjime edilýär.

Biz  www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň “Täleýnama” sahypasynyň üsti bilen Size her bir ýyldyz barada giňişleýin maglumat bereris. Awtorymyz Aýbölek Abdyrasulowa öz burjynda ilki bilen Täleýnamalar barada umumy maglumat berýän “Täleýnama — ýyldyzlar näme diýýär” atly makalasyny Size ýetiripdi. Awtorymyz soňra  her bir ýyldyz baradaky seljermesini Size ýetirmäge başlady we  häzire çenli hamal (guzy 21.03—20.04), sowur (öküzçe 21.04 — 20.05) we jöwzalar (ekizekler, 21.05- 22.06) baradaky seljermeler saýtymyza ýerleşdirildi. Geljekde yzygiderlikde beýleki ýyldyzlar baradaky seljermeleri hem Size ýetireris.

Şeýle hem, saýtymyzyň “Täleýnama” sahypasyna, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyby  Çaryguly Hanjaýew tarapyndan taýýarlanylýan  hepdelik Täleýnamalar baradaky maglumatlary ýerleşdirmäge başladyk.  Häzire çenli  2020-nji ýylyň 19-25 iýul, 26 iýul — 1 awgust we 2-8 awgust döwürleri üçin hepdelik täleýnamalar baradaky seljermeler ýerleşdirildi. Seljermeler geljekde hem hepdelik dowamly saýtymyza ýerleşdiriler. Şol sebäpli ýyldyzlar bilen gyzyklanýan okyjylarymyzy “Täleýnama” sahypasyna  çagyrýarys.

IŇ TÄZE HABARLAR

“Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis”

Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis diýip belläp geçti. Türkmenistanyň Prezidenti eden çykyşynda biziň baş maksadymyz,...

«Zenan kalby» ordeni : Täze Perman

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň sanawda berilen raýatlary Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanýar. Bu Permana Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga goşan şahsy goşantlary,...

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» : Täze Perman

Türkmenistanyň  Prezidenti hemişelik Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli Ýurdumyzyň  sanawy berilen raýatlaryna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak barada  Permana...

Saglygy goraýyş işgärleri: Goşmaça hakyň möçberi näçe?

Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...

Iň gadymy aýakyzlary tapyldy

Nemes arheologlary Arabystan ýarym adasynda iň gadymy aýakyzlaryny tapdylar. 120 müň ýyl öýdülýän 7 sany aýakyzy, Saud Arabystanynyň Nefud çölünde pil, düýe aýak yzlary...

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden...

Ol bilmelidi

   Nätanyşdy ýowuzlyk, gazap ýaly söýgä garşylykly ýakymsyzlyklar bilen. Ilkinji gezek çaga duýgylary bilen söýen mähriban ejesinden duýupdy olaryň ýakymsyz tagamyny. Mekdebe ilkinji gezek...