No menu items!
26/09/2020 4:30
No menu items!
Home DURMUŞ Taryhda şu gün 16-njy sentýabr

Taryhda şu gün 16-njy sentýabr

Taryhda bolup geçen wakalar hemmeleri gyzyklandyrýar. Geliň, şolardan 16-njy sentýabrynda bolup geçen wakalaryň birnäçesi bilen tanyş bolalyň.

Taryhy wakalar:

1880 – “Cornell Daily Sun” ilkinji sany Nýu-Ýorkuň Ithaka şäherinde çap edildi. Gazet ABŞ-nyň iň gadymy, yzygiderli çap edilýän garaşsyz kollej gazetidir.

1908 – “General Motors” korporasiýasy döredildi.

1956 – “TCN-9 Sydney” atly teleýaýlym ilkinji bolup Awstraliýada yzygiderli ýaýlymlara başlady.

1959 – Ilkinji foto köpeldiji “Xerox 914” atly enjam Nýu-Ýork şäherinden göni ýaýlymda tanyşdyryldy.

Dünýä inenler:

1859 – Ýuan Şikaý, Hytaýyň Generaly we syýasatçysy, Hytaý Halk Respublikasynyň Prezidenti

1888 – Frans Emil Sillanpýa, Finlýandiýanyň ýazyjysy, Nobel baýragynyň eýesi

1953 – Mark Mellok Braun – Baron Mellok-Braun, iňlis žurnalisti we syýasatçysy, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň 2-nji orunbasary.

1987 – Merwe Boludur, türk aktrisasy

Aradan çykanlar:

1736 – Daniel Gabriel Ferengeýt, Polýak-Gollandiýaly fizik we inžener, termometri oýlap tapyjy.

1925 – Aleksandr Fridmann, rus fizigi we matematigi.

1961 – Hasan Polatkan, türk syýasatçysy, Türkiýäniň 15-nji Maliýe ministri

2012 – Fridrih Simmermann, Germaniýanyň aklawçysy we syýasatçysy, Germaniýanyň Içeri işler ministri

2016 – Karlo Azelio Çampi, italiýaly ykdysatçysy we syýasatçysy, Italiýanyň 10-njy Prezidenti we 49-njy Italiýanyň Premýer-ministri.

 

Täleýnama Sahypamyz

“Ýyldyzlar näme diýýär” –eger bu soragyň jogaby Sizi gyzyklandyrýan bolsa onda bu sahypamyzy yzygiderli yzarlaň!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

“Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis”

Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis diýip belläp geçti. Türkmenistanyň Prezidenti eden çykyşynda biziň baş maksadymyz,...

«Zenan kalby» ordeni : Täze Perman

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň sanawda berilen raýatlary Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanýar. Bu Permana Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga goşan şahsy goşantlary,...

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» : Täze Perman

Türkmenistanyň  Prezidenti hemişelik Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli Ýurdumyzyň  sanawy berilen raýatlaryna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak barada  Permana...

Saglygy goraýyş işgärleri: Goşmaça hakyň möçberi näçe?

Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Garaşsyzlyk baýramy üçin günä geçişlik

Türkmenistanyň baş baýramy – Garaşsyzlygyň 29 ýyllygy mynasybetli jenaýat edendikleri üçin iş kesilenleriň günäsini geçmek babatda taýýarlanan resminama ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ara...

Türkmenistanda zenanlaryň ýantorbalary öndürilip başlar

Gökdepäniň gön zawodynyň hünärmenleri teletinden gyz-gelinleriň ýantorbalaryny çykarmagyň üstünde işleýär. Bu ugurda daşary ýurt tejribeleri içgin öwrenilýär. «Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, bu kärhanada şu...

“Volvo” -dan howany arassalajy enjam

“Volvo” howany arassalaýan täze tehnologiýasyny yglan etdi. Sürüjiler indi awtoulaglarynyň içinde arassa we sagdyn howadan dem alyp, syýahata gitmezden ozal howany arassalap bilerler. Bütindünýä täsir...

Russiýa mugt sanjym bermäge taýýar

Mälim bolşy ýaly, Russiýa Federasiýasynyň “Sputnik V” atly koronawirusa garşy sanjymy giň gerimde önümçilik işi alnyp barlyp, zerur bolan hassalara ýetirilýär. Şeýlelikde Russiýa BMG-niň...