No menu items!
21/09/2020 0:47
No menu items!
Home DURMUŞ Taryhda şu gün – 15-nji sentýabr

Taryhda şu gün – 15-nji sentýabr

15-nji sentýabr ýylyň 258-nji güni. Hormatly okyjylar! Geliň, taryhda 15-nji sentýabrynda bolup geçen wakalar bilen tanyş bolalyň!

Taryhy wakalar:

1830 – Liwerpul-Mançester demir ýoly açyldy.

1948 – F-86 Sabre sagatda 671 mil (sagatda 1080 km) tizlik bilen dünýä uçarlarynyň tizligini rekord goýýar.

1968 – “Sowet Zond 5” kosmos gämisi Aýyň töwereginde uçup, Ýeriň atmosferasyna täzeden giren ilkinji kosmiki gämi boldy.

2000 – XXVII tomusky Olimpiýa oýunlary Awstraliýanyň Sidneý şäherinde açyldy.

Dünýä inenler:

1254 – Marko Polo, Italiýaly syýahatçy.

1867 – Wladimir Maý-Maýewskiý, rus generaly

1890 – Agata Kristi, iňlis ýazyjysy.

1914 – Orhan Kemal, türk ýazyjysy

Aradan çykanlar:

1559 – Izabella Ýagellon Wengriýanyň Şa aýaly

1972 – Baki Süha Ediboğlu, türk şahyry we ýazyjysy

2007 – Jeremy Mur, iňlis generaly

2014 – Nikolas Romanow Russiýanyň şazadasy

 

 

Iňlis dili Sahypamyz

Ýurdumyzdaky has möhüm wakalar barada habarlar saýtymyzyň Iňlis dili sahypasyna ýerleşdirilýär we Siz bu habarlary okamak üçin ekranyň sag üst tarapyndan Beýik Britaniýanyň baýdagyny saýlaň!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

26 ýyllyk sport rekordy täzelendi

Ýeňil atletika boýunça geçirilen “Göwher Liga” atly ýaryşyň çäklerinde 26 ýyllyk rekord täzelendi. Rim şäherindäki ýaryşda syrykly bökmekde 26 ýyl mundan ozal Sergeý Bubkanyň...

Gözleri bilen surat çekýär

Londonda ýaşaýan Sarahnik Sara Ezekiýel aýdyň we durmuşy tassyklaýan şekilleri bilen halkara derejesinde ykrar edildi. Elleriniň we aýaklarynyň tutmaýanlygyna garamazdan, çekýän suratlary örän täsin....

    Altyn güýzüň ýaraşygy

Sargylt gyzyl  reňkler bilen reňklenen misli ýelegi ýatladyp gaýyp düşýän  altyn reňkli ýapraklary, misli merjen dänelerini ýadyňa salýan ir säher bilen ösümlikleriň üstüne düşýän...

Teleýaýlym bäsleşiginiň taryhy rekordy

Angliýada ýaýlyma berilýän “Kim millioner bolmak isleýär” atly bäsleşikde rekord goýan Donald Fear, berlen sowallara dogry jogap berip, 1 million funt-sterling pul baýragyny almagy...