21/10/2020 18:37
Home IŇ TÄZE HABAR Syýahatçylyk asgynlaýar...

Syýahatçylyk asgynlaýar…

2020-nji ýylyň birinji ýarymynda Ýer ýüzünde syýahatçylaryň sany 65 göterim, olardan gelýän girdeji bolsa 460 milliard dollar azaldy. Bu barada BMG-niň Bütindünýä syýahat guramasy (UNWTO) habar berýär.

«Şu ýyl geçen ýylkydan 440 million syýahatçy azaldy. Munuň özi 2009-njy ýyldaky bütindünýä krizis döwründäki görkezijiden hem bäş esse pesdir» diýlip, guramanyň habarynda aýdylýar.

Aýdylyşyna görä, Aziýa — Ýuwaş umman sebitleri iň köp zyýan çeken ýerlerdir. Ýylyň ilkinji alty aýynda dünýäniň bu böleklerine gelýän syýahatçylar ozalkysyndan 72 göterim azaldy. Bu babatda ikinji orunda Ýewropa (-66%), üçünji orunda Afrika bilen Ýakyn Günbatar (-57%) bar.

Guramanyň habar berşine görä, diňe sentýabr aýynda dünýä döwletleriniň 55 göterimi syýahatçylyga çäklendirmeleri girizdi. Indiki ýyl bu çäklendirmeleriň ýatyrylmagy bilen, syýahatçylygyň ýene-de ýaýbaňlanyp başlajakdygyna ynanýan gurama onuň 2019-njy ýyldaky derejesine gelmegi üçin 2,5-dan 4 ýyla çenli wagt gerek bolar diýip çaklaýar.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

Okap bilersiňiz  Türkmen ilçisi resmi taýdan işe başlady
Okap bilersiňiz  «7-nji hüjredäki gudrat» filmi rekord täzeledi

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...

Myhman ataňdan uly

Hormatly Prezidentimiz türkmenleriň asyrlar boýy häsiýetinde jemlenen, mirasa sarpa goýmagyň binýadyny çuňňur pelsepeçilik, özboluşly dünýägaraýyş manysyny “Myhmansöýüjilik türkmeniň ruhy-ahlak gözelliginiň ajaýyp keşbidir” diýip belleýär....

Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

“Artisan Gateway” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaý döwletiniň kinoteatrlarynyň umumy girdejisi eýýäm 1,988 milliard dollar barabar bolup, Demirgazyk Amerikada bolsa film prokat bazarynda bolsa...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

“PSŽ” öz öýünde utuldy
Okap bilersiňiz  COVID-19 sanjymynyň ygtybarlydygy mälim edildi
Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda 2...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ýaşlyk Ýyllary: Jelaleddin Meňburny

“Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyza dowam edýäris. Soltan Muhammet Ala ed-Din (1200-1220 dol.ýyl.) Anuşteginler neberesiniň wekili bolmak bilen, Abul Muzaffar Tekeşiň (1172-1200...

Ýörite uçar gatnawlary dowam edýär

Türkmenistanyň hökümeti ýiti öýken sowuklama keseli sebäpli emele gelen çäklendirmeler zerarly daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny ýurdumyza getirmegi dowam etdirýär. Ozal hem saýtymyz arkaly beren...

Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

“Artisan Gateway” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaý döwletiniň kinoteatrlarynyň umumy girdejisi eýýäm 1,988 milliard dollar barabar bolup, Demirgazyk Amerikada bolsa film prokat bazarynda bolsa...

Ol muny duýmandy…

Mahal-mahal hyýalymda biraz gartaşyp başlan duýgularymy ürküzip goýberip, asman reňkli köýnek peýda bolýar. Onuň dünýäme mähir çaýyp, howada galgap gitmegi meni aňňat-aňňat gum depeleriniň...